Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г.
01/07/2020

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Коми-сията за регулиране на съобщенията за 2019 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона за електронните съобщения

РЕШИ:

Приема Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 30 юли 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

5574