Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2014 г.
02/07/2015

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона за електронните съобщения

РЕШИ:

Приема Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2014 г.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 12 февруари 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1139