Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека и процедурата за избор от Народното събрание
14/01/2016

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека и процедурата за избор от Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека и процедурата за избор от Народното събрание.

І. Предлагане на кандидат за заместник-омбудсман и представяне на документите му.

1. Предложението за кандидат за заместник-омбудсман се прави от омбудсмана на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана. Предложението се внася в писмена форма до Комисията по вероизповеданията и правата на човека чрез председателя на Народното събрание.

2. Предложението за кандидат за заместник-омбудсман се придружава с писмени мотиви, които съдържат и аргументация за високите морални качества на кандидата. Към предложението се прилагат следните документи:

а) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;

б) подробна автобиография;

в) ксерокопие от диплома за завършено висше образование;

г) декларация по образец – приложение № 2 към решението, че кандидатът отговаря на условията за избор на народен представител по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 9 от Закона за омбудсмана.

ІІ. Публично оповестяване на документите.

1. Предложението заедно с приложените към него писмени мотиви и документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 7 дни преди изслушването. Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни.

2. Юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, не по-късно от три дни преди изслушването на кандидата могат да представят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по вероизповеданията и правата на човека въпроси към кандидата, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по вероизповеданията и правата на човека, или по електронен път на e-mail: kvpch@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от личния живот на лицата.

ІІІ. Изслушване на кандидата за заместник-омбудсман.

1. Преди да изслуша предложения кандидат, Комисията по вероизповеданията и правата на човека проверява представените документи и дали кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността, за която е предложен.

2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

3. Кандидатът се представя от омбудсмана – в изложение до 5 минути. Представянето включва и данни за мотивацията, публичната репутация, моралните качества и обществената подкрепа за кандидата.

4. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за работа като заместник-омбудсман в изложение до 10 минути.

5. Председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека представя в резюме становищата и поставените въпроси от лицата по чл. 89, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ако такива са представени.

6. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 10 минути.

7. Народните представители могат да задават въпроси към кандидата. Времето за изложение на въпросите е до 3 минути.

8. Отговор на кандидата след изчерпване на зададените му въпроси от народните представители – до 5 минути.

9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

10. Комисията по вероизповеданията и правата на човека изготвя по смисъла на чл. 89, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването на кандидата за заместник-омбудсман и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на кандидата за заместник-омбудсман.

ІV. Избор на кандидат за заместник-омбудсман от Народното събрание.

1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

2. С решение на Народното събрание на заседанието присъства предложеният кандидат за заместник-омбудсман.

3. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.

4. Кандидатът за заместник-омбудсман се представя от омбудсмана – до 5 минути.

5. Провеждат се разисквания по кандидатурата по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

6. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.

7. Кандидатът се смята за избран, ако е получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

8. Ако кандидатът за заместник-омбудсман не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 14 януари 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Приложение № 1 към решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ..........................................,

с ЕГН ………………………...…, л. к. № …........………,

изд. на ……………………. от МВР ………………………...,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/а да бъда предложен/а за заместник-омбудсман.

........................... г.                                   Декларатор: ....................

Приложение № 2 към решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата .............................................,

с ЕГН ………………………...…, л. к. № ……………....………,

изд. на ……………………. от МВР ……………………......…..,

ДЕКЛАРИРАМ, че отговарям на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България:

1. навършил/а съм 21 години;

2. нямам друго гражданство освен българско;

3. не съм поставен/а под запрещение;

4. не изтърпявам наказание лишаване от свобода.

Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на избор за заместник-омбудсман.

........................... г.                                       Декларатор: ....................

 

242