Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за откриване на Факултет по фармация в структурата на Медицинския университет - Плевен
07/03/2016

 


РЕШЕНИЕ

за откриване на Факултет по фармация в структурата на Медицинския университет – Плевен

Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование

РЕШИ:

1. Открива Факултет по фармация в структурата на Медицинския университет – Плевен.

2. Във Факултета по фармация се извършва обучение по специалността от регулираните професии „Фармация“ от професионално направление „Фармация“ и област на вис­ше образование „Здравеопазване и спорт“ на образователно-квалификационна степен „магистър“.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 30 март 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2488