Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
22/03/2016

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по политиките за българите в чужбина

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Стефан Стайнов Желев за член на Комисията по политиките за българите в чужбина.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 23 март 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Кирил Цочев

2245