Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
27/10/2016

 


РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 97 от 2014 г.; изм., бр. 13 и 86 от 2015 г.)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

§ 1. В чл. 16, ал. 2 се правят следните изменения:

1. Точки 1 – 4 се изменят така:

„1. Комисия по бюджет и финанси;

2. Комисия по правни въпроси;

3. Комисия по икономическа политика и туризъм;

4. Комисия по енергетика;“.

2. В т. 22 думите „Държавната комисия“ се заменят с „Комисията“.

§ 2. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:

„(2) Постоянните комисии може да възлагат при условията на чл. 17 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание извършването на последваща оценка на въздействието на законите, която има за цел установяване на тяхната ефективност и степен на постигане на целите.“

§ 3. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „както и аудио­запис“ и се създава изречение второ: „Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола и заедно с аудиозаписа се публикува в 5-дневен срок от заседанието на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Пълни стенографски протоколи се водят за заседанията на постоянните комисии, когато те са водещи по законопроекти, за парламентарния контрол по чл. 27 и за изслушванията, включително изслушването на кандидатите по чл. 89. Протоколите се подписват от председателя на комисията и от водещия протокола и се публикуват в 7-дневен срок от заседанието на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание. Когато протоколите са за заседания на постоянните комисии като водещи по законопроекти, те се публикуват преди разглеждането на доклада в пленарна зала.“

§ 4. В чл. 39 ал. 3 се изменя така:

„(3) Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите внася в Народното събрание на всеки 6 месеца доклад за дейността си, който се предоставя на народните представители.“

§ 5. В чл. 41, ал. 4 думата „раздават“ се заменя с „предоставят“.

§ 6. В чл. 43, ал. 2 след думата „празници“ се добавя „от Велики петък включително“.

§ 7. Създава се чл. 44а:

„Чл. 44а. Всяка сесия на Народното съб­рание се открива с химна на Република България.“

§ 8. В чл. 57, ал. 1 съюзът „или“ се заменя с „и“.

§ 9. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Законопроектите с мотивите към тях и предварителната оценка на въздействието се внасят до председателя на Народното съб­рание на хартиен носител и в електронен вид и незабавно се регистрират в публичен регистър „Законопроекти“. Когато законопроектите се внасят от Министерския съвет, към тях се прилагат:

а) справка за съответствие с европейското право – при хармонизация;

б) справка за отразяване на получените становища по съответния законопроект;

в) справка за съответствието с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.

Когато законопроектите се внасят от народни представители, предварителната оценка на въздействието e съгласно методологията, приложение към правилника.“

2. Създават се ал. 4, 5 и 6:

„(4) Законопроектите, към които не са приложени мотиви и/или предварителна оценка на въздействието, не се разпределят по реда на чл. 74 от председателя на Народното съб­рание до отстраняване на нередовността, за което вносителят се уведомява. В този случай срокът по чл. 74, ал. 1 започва да тече от деня на отстраняване на нередовността.

(5) Законопроектите, към които не са приложени справките по ал. 1, не се разглеждат от Народното събрание до отстраняване на нередовността, за което председателят на водещата комисия уведомява вносителя. В този случай срокът по чл. 75, ал. 3 спира да тече.

(6) За всеки законопроект се образува информационно досие, което отразява процеса на обсъждане на проекта в Народното събрание и се попълва служебно до приемането или отхвърлянето му.“

§ 10. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо думите „и не по-късно от три седмици“ се заличават, а в изречение второ думите „и на председателя на водещата комисия“ се заличават.

2. В ал. 2 думата „оценка“ се заменя с „проверка“, след думата „прилагане“ се добавя „и на този правилник“, думите „може да препоръча на вносителя“ се заменят с „препоръчва на вносителя чрез председателя на Народното събрание“, а накрая се добавя „от уведомяването на вносителя“ и се създава изречение второ: „В този случай срокът по ал. 3 спира да тече.“

§ 11. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „мотивите към тях, справката“ се заменят с „документите“.

2. В ал. 6 след думата „Граждани“ се добавя „и юридически лица“.

3. В ал. 7 думата „раздават“ се заменя с „предоставят“.

§ 12. В чл. 78, ал. 1 се създава изречение четвърто: „Когато някой от законопроектите е свързан с въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз или със започната процедура за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз, той може да не се обсъжда и гласува едновременно с другите законопроекти. Изречение първо не се прилага и когато водещата комисия с мнозинство две трети от членовете на комисията е приела решение някой от законопроектите да се гледа отделно.“

§ 13. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата „внесен“ се добавя „и разгледан“ и се създава изречение второ: „Изречение първо не се прилага, когато законопроектът е свързан с въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз или със започната процедура за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз.“

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) Разпоредби на законопроект, който е отхвърлен на първо гласуване, не може да бъдат внесени и разгледани повторно по реда на чл. 80, ал. 1, ако не са спазени условията по ал. 1, с изключение на тези, които се отнасят до редакционни или правно-технически поправки.

(3) Предложения, направени по реда на чл. 80, ал. 1, които са отхвърлени от Народното събрание, не може да бъдат внесени и разгледани повторно като законопроект, ако не са спазени условията по ал. 1, с изключение на тези, които се отнасят до редакционни или правно-технически поправки.“

§ 14. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо накрая се добавя: „които се аргументират съгласно методологията, приложение към правилника.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) При внасяне на предложения по ал. 1 по законопроекти, свързани с въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз, или със започната процедура за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз, народните представители посочват причините за приемането, целите и очакваните резултати и прилагат анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. По предложенията председателят на водещата комисия изисква становище от Министерския съвет или от съответния ресорен министър.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в текста преди т. 1 думите „изтичането на срока по ал. 1 водещата комисия“ се заменят с „приемането на законопроекта от водещата комисия тя“, а в т. 2 след думата „законопроект“ се добавя „включително“ и се създава изречение второ: „Предложенията на народните представители, с изключение на тези, които се отнасят до редакционни или правно-технически поправки, се аргументират.“

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

§ 15. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 6:

„(6) Докладът по чл. 84, т. 16 от Конституцията се обсъжда, след като Народното събрание изслуша становището на комисията и изложението на председателя на Върховния касационен съд, съответно председателя на Върховния административен съд или главния прокурор в рамките на по 10 минути. Обсъждането продължава с изказвания на народни представители, в които могат да се съдържат и въпроси към председателя на Върховния касационен съд, съответно председателя на Върховния административен съд или главния прокурор, който е длъжен да им отговори. При обсъждането на доклада народните представители може да поставят и въпроси, постъпили писмено от граждани, институции и неправителствени организации във връзка с доклада, на които председателят на Върховния касационен съд, съответно председателят на Върховния административен съд или главният прокурор отговаря.“

2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „чл. 84, т. 17 от Конституцията“.

3. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.

4. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.

5. Досегашната ал. 10 става ал. 11.

§ 16. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 изречение пето се изменя така: „Отговорът е писмен, когато народният представител е изразил изрично писмено желание за това, когато се поставя въпрос, засягащ лични права или интереси, или когато отправените въпроси съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.“

2. В ал. 4 се създава изречение трето: „Когато отсъствието е повече от три пъти, министърът отговаря писмено в 7-дневен срок от деня на последното отсъствие.“

§ 17. В чл. 110 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „проучвания и анкети“ се заличават.

2. В ал. 3 думата „раздава“ се заменя с „предоставя“.

§ 18. Създава се чл. 110а:

„Чл. 110а. (1) Народното събрание или избраните от него комисии могат да извършват проучвания и анкети по въпроси, засягащи държавни или обществени интереси.

(2) Парламентарните комисии могат да задължават министри и длъжностни лица да се явяват на техните заседания и да отговарят на поставените въпроси. Заинтересовани организации и граждани могат да присъстват на тези заседания.“

§ 19. В чл. 124 изречение второ се изменя така: „Народното събрание изслушва министър-председателя или заместник министър-председател.“

§ 20. Създава се чл. 145а:

„Чл. 145а. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика дава разяснения на народните представители относно прилагането на етичните норми за поведение. По искане на народния представител даването на разяснения може да бъде конфиденциално.“

§ 21. Член 148 се изменя така:

„Чл. 148. (1) Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика установява нарушение по този раздел и се произнася с решение, с което може да наложи следните мерки:

1. забележка;

2. порицание;

3. временно отстраняване от едно до три заседания на комисия.

(2) При определяне на мярката комисията взема предвид тежестта на нарушението и неговия епизодичен, повтарящ се или системен характер.

(3) Отстраненият от заседание народен представител не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.“

§ 22. В глава дванадесета, раздел II се създава чл. 148а:

„Чл. 148а. (1) Всеки народен представител, физическо или юридическо лице може да подаде жалба или сигнал за нарушение на етичните норми за поведение до Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика по ред, определен с правилата по ал. 4.

(2) Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика взема решение за налагане на мярка по чл. 148, ал. 1, след като изслуша народния представител и се запознае с всички материали, свързани с нарушението на етичните норми за поведение. Комисията публикува решението в публичен регистър на Народното събрание, след като го съобщи на народния представител.

(3) Народният представител има право да изрази становище по решението, което се публикува в регистъра по ал. 2.

(4) Комисията по ал. 1 приема правила по прилагането на този раздел.“

§ 23. В § 7 от допълнителните разпоредби навсякъде думата „раздаването“ са заменя с „предоставянето“, а думата „раздаване“ се заменя с „предоставяне“.

§ 24. В приложението към правилника „Финансови правила по бюджета на Народното събрание“ се правят следните изменения:

1. В чл. 1, ал. 5 думите „изучаване на общественото мнение“ се заменят с „парламентарни изследвания“.

2. Член 4 се изменя така:

„Чл. 4. (1) Дирекция „Парламентарен бюджет и финанси“ изготвя доклад към годишния касов отчет за изпълнение на бюджета на Народното събрание въз основа на отчетите на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет след извършен одит на годишния финансов отчет на Народното събрание от Сметната палата. Докладът се предоставя на председателя на Народното събрание, който го изпраща за становище на постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси.

(2) Докладът към годишния касов отчет за изпълнението на бюджета на Народното събрание заедно с одитното становище и одитния доклад на Сметната палата и становището на подкомисията по ал. 1 се предоставя на председателя на Народното събрание. Председателят на Народното събрание уведомява писмено министъра на финансите за становището на постоянно действащата подкомисия по ал. 1.

(3) Отчетът за изпълнението на бюджета на Народното събрание се приема от Народното събрание заедно с годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България.“

3. В чл. 17 думите „изучаване на общественото мнение“ се заменят с „парламентарни изследвания“, а думите „изследвания по заявка на Народното събрание или на парламентарна група“ се заменят с „изследвания или проучвания по заявка на Народното събрание, парламентарна група или комисия и извършените последващи оценки на въздействието на законите, възложени от комисиите по чл. 26, ал. 2“.

§ 25. Създава се приложение към чл. 73, ал. 1:

„Приложение към чл. 73, ал. 1

Методология за извършване на предварителна оценка на въздействието на законопроектите


Елементи на оценката


Примерна аргументация


Основания за

законодателната

инициатива


Формулират се обществените отношения, които законодателната инициатива си поставя да регулира. Необходимо е да бъде направено кратко представяне на обществените отношения и причините, довели до законодателната инициатива. Обосновава се необходимостта от приемането на законодателната инициатива.


Заинтересовани групи


Оценката на въздействието включва кратко описание на заинтересованите и засегнатите групи от приемането на законодателната инициатива (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, други), степента в която тя ги засяга, както и тяхното отношение към законодателната инициатива.

Посочва се очакваното въздействие на законодателната инициатива върху конкретни групи и обществени отношения, както и използваните методи за тяхното определяне, като например – изследвания, обществени консултации, сравнителни анализи и други.


Анализ на разходи и ползи


Описват се икономическите, социалните и другите разходи в резултат на предприемане на законодателната инициатива, включително върху заинтересованите групи. Описва се кои разходи се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

Описват се икономическите, социалните и другите ползи в резултат на предприемане на законодателната инициатива, включително върху заинтересованите групи. Описва се как очакваните ползи отговарят на формулираните цели.


Административна тежест и структурни промени


1) Включват се предвижданите и необходими административни промени, като закриване, сливане или създаване на нови административни структури.

2) Представя се информация за административната тежест, която предполага съответната законодателна инициатива. Посочва се дали се въвеждат или се изменят регулаторни режими и такси. Определя се дали те облекчават или не регулаторната среда.


Въздействие върху нормативната уредба


Включва се информация за необходимостта от непосредствени или последващи промени в други нормативни актове в резултат от приемането на законодателната инициатива.Забележка. Предварителната оценка на въздействието на законопроектите не е задължително да се оформя в табличен вид.“

Заключителни разпоредби

§ 26. Това решение не се прилага за законопроектите, внесени в Народното събрание до влизането му в сила. Законопроектите по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (ДВ, бр. 34 от 2016 г.) се разпределят от председателя на Народното събрание без предварителна оценка на въздействието.

§ 27. Решението влиза в сила от 4 ноември 2016 г.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 27 октомври 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

8668