Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Николай Петров относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ
28/07/2017

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Николай Петров относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

В срок до 30 октомври 2017 г. министърът на здравеопазването да представи пред Комисията по здравеопазването актуална информация относно степента на изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“, Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 3 „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването“.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 1 септември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

6648