Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за провеждането на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за измениние и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г.; доп., бр. 48 от 2015 г.), както и за предлагането на кандидати за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание
20/03/2018

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за провеждането на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г.; доп., бр. 48 от 2015 г.), както и за предлагането на кандидати за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г.; доп., бр. 48 от 2015 г.) и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема процедурни правила за провеждането на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и за предлагането на кандидати за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание.

I. Провеждане на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране

1. Комисията за енергийно и водно регулиране се обновява чрез жребий със:

а) двама членове със стаж в областта на енергетиката;

б) един член със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията;

в) един член измежду членовете с юридически стаж и стаж в областта на икономиката.

2. Жребият се провежда на 4 април 2018 г. от 14,00 ч. в зала „Запад“ на Народното събрание на открито заседание на Комисията по енергетика, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

3. Жребият се състои от три отделни тегления, както следва:

а) първо теглене за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране с членове със стаж в областта на енергетиката; в тегленето участват Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонова;

б) второ теглене за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране с член със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията; в тегленето участват Валентин Петков и Димитър Кочков;

в) трето теглене за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране с член с юридически стаж или стаж в областта на икономиката; в тегленето участват Ремзи Осман и Светла Тодорова.

4. Всяко теглене се произвежда с две кутии.

4.1. В първата кутия се пускат толкова пликове, колкото е броят на членовете, които участват в съответното теглене, като във всеки плик се поставя по едно листче с изписано името на члена на Комисията за енергийно и водно регулиране от тегленето.

4.2. Във втората кутия се пускат толкова пликове, колкото е броят на членовете, които участват в съответното теглене, като във всеки плик се поставя по едно листче. При първо теглене две от листчетата, които се поставят в пликовете, съдържат надписа „мандатът се прекратява“, а две от листчетата съдържат надписа „мандатът не се прекратява“. При второ и трето теглене едно от листчетата, които се поставят в пликове, съдържа надписа „мандатът се прекратява“, а едно от листчетата съдържа надписа „мандатът не се прекратява“.

4.3. За тегленето на жребия се използват непрозрачни кутии. Пликовете са еднакви и непрозрачни. Празните кутии, пликовете и листчетата се отварят и се показват от всички страни на присъстващите лица. След това кутиите се затварят, листчетата се поставят в пликовете, пликовете се пускат в кутиите и кутиите се разбъркват.

4.4. Всяко теглене се извършва от различен гост на заседанието на Комисията по енергетика (извън членовете на комисията, служителите в Народното събрание и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране), изразил желание за това. Кутиите се отварят и гостът тегли от първата кутия един плик, изважда листчето в плика, показва го и прочита високо и ясно изписаното име. Същият гост тегли от втората кутия един плик, изважда листчето в плика, показва го и прочита високо и ясно написания текст. Процедурата се повтаря до отварянето на всички пликове за съответното теглене.

4.5. След приключването на тегленето председателят на Комисията по енергетика обявява имената на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране, чийто мандат се прекратява от избора на новите членове.

5. Комисията по енергетика изготвя доклад с резултатите от проведения жребий и го предоставя на народните представители. Докладът се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

6. От заседанието на Комисията по енергетика се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

II. Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидати за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

1. Предложения за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране се правят от народни представители или от парламентарни групи в съответствие с проведения жребий. Предложенията се внасят в писмена форма до Комисията по енергетика чрез председателя на Народното събрание до 17 април 2018 г. включително.

2. Предложенията за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране се придружават с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на съответния кандидат. Към предложението се прилагат следните документи:

а) писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец – приложение № 1 към решението;

б) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – приложение № 2 към решението;

в) подробна автобиография;

г) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;

д) свидетелство за съдимост;

е) документи, удостоверяващи, че кандидатът, предложен за:

аа) член със стаж в областта на енергетиката, отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ във връзка с § 1, т. 59 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката;

бб) член със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „б“ във връзка с § 1, т. 59а от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката;

вв) член-юрист или член-икономист, отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „в“ от Закона за енергетиката, съответно по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „г“ от Закона за енергетиката.

III. Публично оповестяване на документите

1. Внесеното предложение заедно с приложените към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание незабавно, но не по-късно от 5 дни преди изслушването.

2. Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни.

3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по енергетика становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени.

4. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по енергетика въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени.

5. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

6. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по енергетика, или по електронен път на e-mail: komisia_energetika@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация.

IV. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по енергетика.

Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

V. Изслушване на кандидатите

1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по енергетика проверява представените документи и дали всеки от тях отговаря на изискванията за заемане на съответната длъжност.

2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по енергетика, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за членове – до 5 минути на кандидат. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.

4. Кандидатите за членове представят тяхната концепция за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране като регулаторен орган – до 10 минути на кандидат.

5. Комисията по енергетика провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидатите за членове по азбучен ред на собствените имена на кандидатите – до две минути на народен представител за кандидат. След изчерпване на зададените въпроси към съответния кандидат от всички народни представители кандидатът отговаря – до 10 минути.

6. Председателят на Комисията по енергетика представя в резюме становищата и въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор – до две минути всяко.

7. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 5 минути.

8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган.

9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

10. Комисията изготвя по смисъла на чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването на кандидатите и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага проект на решение за избор на всеки от кандидатите за съответната длъжност в Комисията за енергийно и водно регулиране. Във всяко решение се обявява и името на члена на Комисията за енергийно и водно регулиране, чийто мандат се прекратява съгласно проведения жребий по раздел I.

11. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата по отношение на другите кандидати за съответната длъжност.

VI. Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране от Народното събрание

1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.

2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по енергетика.

3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути.

4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване.

Ако има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.

6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.

7. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.

8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 21 март 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

Приложение № 1  към решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ................................................ ,

ЕГН …………………, л. к. № ................................................... ,

изд. на …...…………… от МВР .............................................. ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъжността       

Декларатор: ....................

Приложение № 2  към решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ................................................. ,

ЕГН …………………, л. к. № ................................................... ,

изд. на …...…………… от МВР .............................................. ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Декларатор: ....................

3156