Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия "Георги Стойков Раковски" в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование
23/03/2018

 


РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 20 от 2001 г.; изм., бр. 75 от 2002 г. и бр. 23 от 2005 г.)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 93, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за висшето образование

РЕШИ:

1. Точки 1 и 2 се изменят така:

„1. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната – държавно висше училище, със седалище в гр. София и има свое знаме, печат и празник – 14 април.

2. Предметът на дейност на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ включва:

а) обучение на слушатели за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалности от регулираните професии „Офицер за оперативно ниво на управление“ и „Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“;

б) обучение на студенти за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по други акредитирани професионални направления;

в) обучение на докторанти за придобиване на висше образование на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми;

г) обучение за повишаване на квалификацията;

д) специализирано обучение, придобиване на квалификация и професионална подготовка на военнослужещи, цивилни служители, служители от други министерства и ведомства и на граждани при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;

е) извършване на научна и научноизследователска дейност в областта на сигурността и отбраната и в други области, свързани с тях;

ж) развитие на научно-производствена, издателска, спортна и стопанска дейност, свързана с основната дейност на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и реализацията на създаваните от нея научноизследователски резултати и други обекти на интелектуалната собственост;

з) други дейности, предвидени в закон, в акт на Министерския съвет или възложени от министъра на отбраната.“

2. Точки 7 – 11 се изменят така:

„7. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ включва в структурата си: командване, основни звена, филиал, административни и обслужващи звена.

8. Министърът на отбраната представя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет предложение за утвърждаване на:

а) броя на приеманите за обучение слушатели – от компетентността на Министерския съвет;

б) броя на приеманите за обучение студенти и докторанти – от компетентността на Министерския съвет, по предложение на Академичния съвет.

9. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет представя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет предложение за утвърждаване размера на таксите за кандидатстване и обучение на студентите и докторантите по т. 8, буква „б“.

10. Академичният съвет чрез началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ предлага на министъра на отбраната за утвърждаване:

а) длъжностното разписание на Военна академия „Георги Стойков Раковски“;

б) спомагателното длъжностно разписание на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ за цивилни служители за сметка на собствените приходи;

в) решенията за откриване, преобразуване и закриване на департаменти, катедри, научни секции, административни и обслужващи звена във Военна академия „Георги Стойков Раковски“;

г) учебните планове по специалностите от професионално направление „Военно дело“ съгласувано с министъра на образованието и науката;

д) квалификационните характеристики по специалностите от професионално направление „Военно дело“.

11. Началникът на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е военнослужещ, който може да е и хабилитирано лице. Той се назначава и освобождава от длъжност при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Неговите правомощия не се прекратяват с изтичането на мандата на Общото събрание.“

3. Точки 13 и 14 се изменят така:

„13. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, открива процедури за заемане от военнослужещи на:

а) свободни академични длъжности във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България, като допълнителните изисквания за заемането им се определят в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

б) свободни длъжности „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

14. Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“:

а) назначава на академични длъжности във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ военнослужещи при условията и по реда на действащото законодателство;

б) назначава военнослужещи на длъжности „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;

в) освобождава военнослужещи от академични длъжности във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в случаите и при условията и по реда, определени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование.“

4. Създават се точки 15 и 16:

„15. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“:

а) утвърждава теми за редовна и задочна докторантура във Военна академия „Георги Стойков Раковски“;

б) открива процедури за прием на редовни и задочни докторанти във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в рамките на утвърдения с акт на Министерския съвет брой при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“;

в) зачислява за обучение лицата, приети за редовни и задочни докторанти по буква „б“;

г) зачислява военнослужещи и цивилни служители за докторанти чрез самостоятелна подготовка.

16. Правилникът за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ се издава от министъра на отбраната.“

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 25 април 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

4410