Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
23/03/2018

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 34в, ал. 7 от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

I. Предлагане на кандидати за член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и публично оповестяване на документите.

1. Предложенията за кандидатите за член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства се правят от парламентарни групи. Предложенията се внасят в писмена форма чрез деловодството на Народното събрание до Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения в 10-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание.

2. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на кандидата. Към предложенията се прилагат следните документи:

 – писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец  – приложение № 1 към решението;

 – подробна професионална автобиография;

 – копие от лична карта и от дипломa за завършено висше образование, заверени от кандидата;

 – документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно чл. 34в, ал. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства;

 – декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер – приложение № 2 към решението;

 – медицинско свидетелство, че лицето не страда от психическо заболяване.

3. Предложенията и документите по т. 2 се публикуват в срок до един работен ден от получаването им на интернет страницата на Народното събрание.

4. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

5. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации могат да представят на комисията становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, или по електронен път на електронна поща: kkss@parliament.bg, не по-късно от седем дни преди изслушването на кандидатите. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

6. Становищата и въпросите се публикуват в срок до един работен ден след получаването им на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

II. Проверка за допустимост на кандидатите.

1. Комисията на заседание проверява дали са представени всички необходими документи по раздел I, т. 2 и дали предложените кандидати отговарят на изискванията за дееспособност, гражданство и стаж по Закона за специалните разузнавателни средства. Решението за допуснатите кандидати се публикува в срок до един работен ден на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

2. Когато комисията установи, че кандидатът не отговаря на изискванията за дееспособност и стаж по Закона за специалните разузнавателни средства, уведомява вносителя на предложението. Нови предложения могат да се правят в 7-дневен срок от уведомлението.

3. В 3-дневен срок от публикуване на решението на комисията за допуснатите кандидати всеки кандидат лично предава на служителя по сигурността на информацията в отдел „Сигурност на информацията“ на Народното събрание:

3.1. заверено копие от валидно разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „Строго секретно“, или

3.2. документи за проучване за надеждност съгласно чл. 148, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ):

 – писмено съгласие на кандидата за провеждане на проучване по чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ – приложение № 3 или 4 към решението:

 – нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, подписана и заверена пред нотариус – приложение № 5 към решението;

 – съгласие във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции – приложение № 6 към решението;

 – собственоръчно попълнен въпросник за ниво за достъп до класифицирана информация „Строго секретно“ – приложение № 7 към решението;

 – снимка 4х3,5 см – 1 брой.

4. На кандидатите за член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, които нямат валидно разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „Строго секретно“, се извършва проучване за надеждност. Документите по раздел II, т. 3.2 на кандидатите се изпращат на Държавна агенция „Национална сигурност“, която извършва специално проучване по смисъла на ЗЗКИ в едномесечен срок.

5. Резултатите от проучването се публикуват в еднодневен срок от постъпването им на интернет страницата на Народното събрание.

III. Изслушване на допуснатите кандидати за член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

1. Комисията с решение изготвя списък на кандидатите за член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, които отговарят на изискванията на Закона за специалните разузнавателни средства. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите и се публикува на интернет страницата на Народното събрание.

2. Изслушването се провежда в 7-дневен срок от публикуване на списъка на кандидатите на открито заседание на комисията, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.

3. Комисията изслушва кандидати по поредността им в списъка.

4. Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 2 минути.

5. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да изложи мотивацията си за заемане на длъжността в изложение до 10 минути за всеки кандидат.

6. Народните представители, членове на комисията, в рамките до 2 минути могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации.

7. На всеки кандидат се предоставя право на отговор до 2 минути на въпрос.

8. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание.

9. Комисията в 7-дневен срок от провеждането на изслушването внася в Народното събрание обобщен доклад, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилагат и проекти на решения за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

IV. Избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

1. Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват допуснатите кандидати.

2. Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения представя докладa за проведеното изслушване.

3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по поредността им в списъка, изготвен по азбучен ред на собствените имена, в изложение до 2 минути.

4. Разискванията по представените кандидатури се провеждат по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Гласуването се извършва поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите.

6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получи повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.

7. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.

8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 28 март 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

Приложение № 1

към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ...................................................  

............................................................................................... ,

ЕГН .........................., л. к. № ............................................ ,

изд. на ................... от МВР................................................ ,

с постоянен адрес: ...............................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Дата:                        Декларатор: ................

   Приложение № 2

към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ...................................................  

............................................................................................... ,

ЕГН .........................., л. к. № ............................................ ,

изд. на ................... от МВР................................................ ,

с постоянен адрес: ...............................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на лишаване на свобода.

2. Осъждан/а съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран/а за следното престъпление:

................................................................................................

................................................................................................

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни.

Дата:                             Декларатор: ................

Приложение № 3

към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

СЪГЛАСИЕ

на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ

Подписаният ..................................................................  

............................................................................................... .

от .................................................., ул. ................................ ,

с л. к. № ..............................., изд. от .............................. ...

на ................................., ЕГН ............................................. ,

С настоящото ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за започване на проучването ми за надеждност.

На основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия ДАВАМ СЪГЛАСИЕ да ми бъде извършена проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Дата:                        Подпис: ..............................

                                          (име и фамилия)

Място:

Забележка: Настоящото съгласие се дава само от лица, родени до 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно в два оригинални екземпляра.

Приложение № 4

към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

СЪГЛАСИЕ

на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ

Подписаният/ата ...........................................................

................................................................................................

от ................................., ул. .................................................. ,

с л. к. № ....................., изд. от ...........................................

на ................................., ЕГН .............................................. ,

ДАВАМ СЪГЛАСИЕ да започне процедурата

по............................................................................................

   (обикновено/разширено/специално)

проучване за надеждност за достъп до класифицирана

информация до ниво ..........................................................

................................................................................................

                    (поверително/секретно/строго секретно)

Дата:                        Подпис: ..............................

                                          (име и фамилия)

Място:

Забележка: Настоящото съгласие се дава само от лица, родени след 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно в един екземпляр.

Приложение № 5

към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

от .....................................................................................  

............................................................................................... ,

      (наименование на задълженото лице)

№ от НДР/ЕГН....................................................................

............................................................................................... ,

БУЛСТАТ .............................................................................  

............................................................................................... ,

седалище ............................................................................... 

............................................................................................... ,

адрес на управление/постоянен адрес: .............................

................................................................................................

(държава, област, община, град (село), ул. №, ж.к., бл., вх., ап.)

На основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ във връзка с чл. 147, ал. 1, буква „д“ и чл. 148, ал. 3 от ППЗЗКИ в качеството ми на задължено лице давам изричното си писмено съгласие конкретните индивидуализиращи данни, съставляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, да бъдат предоставени от орган на Националната агенция за приходите на Държавна агенция „Национална сигурност“ във връзка със и само за нуждите на обикновено/разширено/специално проучване съгласно чл. 48, ал. 5/чл. 49, ал. 3 от ЗЗКИ.

Дата ................            Декларатор: ................................

                                                             (подпис)

гр. ...................

Забележка: 1. Декларацията се представя пред компетентния проучващ орган в два екземпляра, първият от които е оригинал, а вторият – копие, заверено от декларатора с „Вярно с оригинала“.

2. Когато съгласието се заявява лично пред органа на Националната агенция за приходите, лицето полага подписа си в момента на подаване на декларацията пред съответния орган на Националната агенция за приходите.

Приложение № 6

към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

СЪГЛАСИЕ

от ...........................................................................................  

............................................................................................... ,

                                (трите имена)

ЕГН .......................................................................................

На основание чл. 42, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции давам изрично писмено съгласие да бъдат предоставени сведения на Държавна агенция „Национална сигурност“ за авоарите, операциите по сметките и влоговете ми във връзка със и само за нуждите на извършване процедурата по специално проучване съгласно чл. 49, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация.

Дата ................            Декларатор: ................................

                                                               (подпис)


гр. ...................


 


 


 

Приложение № 7

към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

Приложение № 2 към чл. 47 и 48 от ЗЗКИ
 


 


ПОВЕРИТЕЛНО

(след попълване)


(Рег. № и печат на организационната единица, желаеща да се проучи лицето за достъп до класифицирана информация)


 


  

 


снимка 4/3,5


  

ВЪПРОСНИК

 

ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОУЧВАНЕТО НА ЛИЦАТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, КЛАСИФИЦИРАНА КАТО ДЪРЖАВНА ТАЙНА

(по чл. 47 и 48 от Закона за защита на класифицираната информация)

Този въпросник се използва съгласно закона с цел Вашето проучване за достъп до информация, класифицирана като държавна тайна, маркирана с гриф за сигурност

 

ПОВЕРИТЕЛНО

СЕКРЕТНО

СТРОГО СЕКРЕТНО

(моля, оградете необходимия знак)

 


I. ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО – ОБЕКТ НА ПРОУЧВАНЕ


 


Име


 


 


(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име)


Предишни имена


 


 


(Попълва се, в случай че са променяни)


Дата на раждане
 


 


 


 


 


 


 


 Място на раждане:


Държава


 


Област


 


Община


 


Населено място


 


Гражданство


 


Предишно гражданство


 


В случай на промяна на гражданството попълнете:

Име, на което е издаден актът за промяна или загубване на чуждо гражданство или актът за притежаваното в момента гражданство


Документ №


 


издаден на


 


от


 


ЕГН
 


 


 


 


 


 


 


 Военно звание


 


Военна книжка сер. №


 


издадена на


 


от


  Постоянен адрес


 


 


 


 


Държава


 


 


 


 


Област


 


 


 


 


гр. (с.)


 


 


п. код


 


улица


 


 


 


 


ж.к., бл.,


 


 


 


 


вх., ап.


 


 


телефон


  Настоящ адрес


 


 


 


 


Държава


 


 


 


 


Област


 


 


 


 


гр. (с.)


 


 


п. код


 


улица


 


 


 


 


ж.к., бл.


 


 


 


 


вх., ап.


 


 


телефон


  


Лична карта №


 


издадена на


 


от


  Месторабота


 


 


 


 


Наименование на предприятието


 


 


 


 


БУЛСТАТ

 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


Седалище:


 


 


 


 


Държава


 


 


 


 


гр. (с.)


 


 


п. код


 


улица


 


 


 


 


сл. телефон


 


 


сл. факс


 


Заемана длъжност


 


 


 


 


Размер на дохода от предходния месец


 


вид валута


 


  Друга месторабота


 


 


 


 


Наименование на предприятието


 


 


 


 


БУЛСТАТ

 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


Седалище:


 


 


 


 


Държава


 


 


 


 


гр. (с.)


 


 


п. код


 


улица


 


 


 


 


сл. телефон


 


 


сл. факс


 


Заемана длъжност


 


 


 


 


Размер на дохода от предходния месец


 


вид валута


 


  


Допълнителни източници на доходи за предходната календарна година, надхвърлящи общо 5000 лв.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Например: рента, дивиденти от ценни книжа, лихви от банкови влогове, печалба от борсови акции, участие във фондове, доходи от наеми на недвижими имоти, хонорари за публикации, спечелени от хазарт суми, надхвърлящи три средни работни заплати в Република България, участие в управителни органи на търговски дружества, възнаграждения по договори за поръчки и т.н. 
II. ДАННИ ЗА БАЩАТА НА ПРОУЧВАНОТО ЛИЦЕ


 


Име


 


 


(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име)


Предишни имена


 


 


(Попълва се, в случай че са променяни)


Дата на раждане
 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


Място на раждане:


Държава


 


 


 


Област


 


 


 


Община


 


 


 


Населено място


 


 


 


Гражданство


 


 


  Постоянен адрес


 


 


 


 


Държава


 


 


 


 


Област


 


 


 


 


гр. (с.)


 


 


п. код


 


улица


 


 


 


 


ж.к., бл.


 


 


 


 


вх., ап.


 


 


телефон


  Настоящ адрес


 


 


 


 


Държава


 


 


 


 


Област


 


 


 


 


гр. (с.)


 


 


п. код


 


улица


 


 


 


 


ж.к., бл.


 


 


 


 


вх., ап.


 


 


телефон


  

Месторабота


 


 


 


 


Наименование на предприятието


 


 


 


 


БУЛСТАТ

 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


Седалище:


 


 


 


 


Държава


 


 


 


 


гр. (с.)


 


 


п. код


 


улица


 


 


 


 


сл. телефон


 


 


сл. факс


 


Заемана длъжност


 


 


 


  
III. ДАННИ ЗА МАЙКАТА НА ПРОУЧВАНОТО ЛИЦЕ


 


Име


 


 


(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име)


Предишни имена


 


 


(Попълва се, в случай че са променяни)


Дата на раждане
 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


Място на раждане:


Държава


 


 


 


Област


 


 


 


Община


 


 


 


Населено място


 


 


 


Гражданство


 


 


  Постоянен адрес


 


 


 


 


Държава


 


 


 


 


Област


 


 


 


 


гр. (с.)


 


 


п. код


 


улица


 


 


 


 


ж.к., бл.


 


 


 


 


вх., ап.


 


 


телефон


  Настоящ адрес


 


 


 


 


Държава


 


 


 


 


Област


 


 


 


 


гр. (с.)


 


 


п. код


 


улица


 


 


 


 


ж.к., бл.


 


 


 


 


вх., ап.


 


 


телефон


  

Месторабота


 


 


 


 


Наименование на предприятието


 


 


 


 


БУЛСТАТ

 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


Седалище:


 


 


 


 


Държава


 


 


 


 


гр. (с.)


 


 


п. код


 


улица


 


 


 


 


сл. телефон


 


 


сл. факс


 


Заемана длъжност


 


 


 


  
IV. ДАННИ ЗА БРАТЯ/СЕСТРИ НА ПРОУЧВАНОТО ЛИЦЕ


 


Име


 


 


(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име)


Предишни имена


 


 


(Попълва се, в случай че са променяни)


Дата на раждане
 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


Място на раждане:


Държава


 


 


 


Област


 


 


 


Община


 


 


 


Населено място


 


 


 


Гражданство


 


 


  Постоянен адрес


 


 


 


 


Държава


 


 


 


 


Област


 


 


 


 


гр. (с.)


 


 


п. код


 


улица


 


 


 


 


ж.к., бл.


 


 


 


 


вх., ап.


 


 


телефон


  Настоящ адрес


 


 


 


 


Държава


 


 


 


 


Област


 


 


 


 


гр. (с.)


 


 


п. код


 


улица


 


 


 


 


ж.к., бл.


 


 


 


 


вх., ап.


 


 


телефон


  

Месторабота


 


 


 


 


Наименование на предприятието


 


 


 


 


БУЛСТАТ

 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


Седалище:


 


 


 


 


Държава


 


 


 


 


гр. (с.)


 


 


п. код


 


улица


 


 


 


 


сл. телефон


 


 


сл. факс


 


Заемана длъжност


 


 


 


  
V. ДАННИ ЗА СЪПРУГ/А ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ, С КОЕТО ПРОУЧВАНОТО ЛИЦЕ СЪЖИТЕЛСТВА ФАКТИЧЕСКИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА


 


Име


 


 


(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име)


Предишни имена


 


 


(Попълва се, в случай че са променяни)


Дата на раждане
 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


Място на раждане:


Държава


 


 


 


Област


 


 


 


Община


 


 


 


Населено място


 


 


 


Гражданство


 


 


  Постоянен адрес


 


 


 


 


Държава


 


 


 


 


Област


 


 


 


 


гр. (с.)


 


 


п. код


 


улица


 


 


 


 


ж.к., бл.


 


 


 


 


вх., ап.


 


 


телефон


  Настоящ адрес


 


 


 


 


Държава


 


 


 


 


Област


 


 


 


 


гр. (с.)


 


 


п. код


 


улица


 


 


 


 


ж.к., бл.


 


 


 


 


вх., ап.


 


 


телефон


   
 Месторабота


 


 


 


 


Наименование на предприятието


 


 


 


 


БУЛСТАТ

 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


Седалище:


 


 


 


 


Държава


 


 


 


 


гр. (с.)


 


 


п. код


 


улица


 


 


 


 


сл. телефон


 


 


сл. факс


 


Заемана

длъжност


 


 


 


 


Акт за

сключен

граждански

брак:


 


 


 


серия №


 


издаден на


 


 


от


 


 VI. ДАННИ ЗА ДЕЦА НАД 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА ЛИЦЕТО ПО Т.  I


 


Име


 


 


(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име)


Дата на раждане
 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


Място на раждане:


Държава


 


 


 


Област


 


 


 


Община


 


 


 


Населено място


 


 


 


Гражданство


 


 


 


 


Постоянен адрес


 


 


 


 


Държава


 


 


 


 


Област


 


 


 


 


гр. (с.)


 


 


п. код


 


улица


 


 


 


 


ж.к., бл.


 


 


 


 


вх., ап.


 


 


телефон


 


 


Настоящ адрес


 


 


 


 


Държава


 


 


 


 


Област


 


 


 


 


гр. (с.)


 


 


п. код


 


улица


 


 


 


 


ж.к., бл.


 


 


 


 


вх., ап.


 


 


телефон


 


 
Месторабота


 


 


 


 


Наименование на предприятието


 


 


 


 


БУЛСТАТ

 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


Седалище:


 


 


 


 


Държава


 


 


 


 


гр. (с.)


 


 


п. код


 


улица


 


 


 


 


сл. телефон


 


 


сл. факс


 


Заемана длъжност


 


 


 


 


 VII. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЛИЦАТА, ПОСОЧЕНИ В Т. II – IV, ЖИВЕЯТ ПОСТОЯННО В ЧУЖБИНА ИЛИ СА ИЗЛИЗАЛИ ЗАД ГРАНИЦА ЗА СРОК ПОВЕЧЕ ОТ 3 МЕСЕЦА, ВПИШЕТЕ СЛЕДНИТЕ ДАННИ:


 


Име


 


 


(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име)


Период


 


от – до:


 


от – до:


 


от – до:


 


Държава


 


 


 


Точен адрес


 


 


 


Основание за пребиваване


 


 


  


VIII. БИЛИ ЛИ СТЕ ОСЪЖДАН?


 


НЕ

  


 


ДА

  


 


 


 


 


Впишете кога и за какво престъпление


IХ. В МОМЕНТА СРЕЩУ ВАС ПОВДИГНАТО ЛИ Е ОБВИНЕНИЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ?


 


НЕ

  


 


ДА

  


 


 


 


 


Впишете органа, който води делото/ата и евентуално посочете неговия номер  
 Х. СТРАДАТЕ ЛИ ИЛИ СТРАДАЛИ ЛИ СТЕ ОТ ПСИХИЧЕСКО ЗАБОЛЯВАНЕ?


 


НЕ

  


 


ДА

  


 


 


 


 


Уточнете какви, в какви периоди от време, в кои лечебни заведения, име на лекуващия лекар


 


 


 


 


 

ХI. УПОТРЕБЯВАТЕ ЛИ ИЛИ УПОТРЕБЯВАЛИ ЛИ СТЕ НАРКОТИЦИ ИЛИ ДРУГИ КОНТРОЛИРАНИ УПОЙВАЩИ ВЕЩЕСТВА?


 


НЕ

  


 


ДА

  


 


 


 


 


Впишете какви, кога и дали продължавате (моля не споменавайте факти, когато са Ви давани наркотици или упойващи вещества от правоспособни лекари, доколкото това не е довело до ситуация, че трябва да продължавате да ги вземате или ги вземате)


 ХII. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ УПОТРЕБЯВАЛИ ЛИ СТЕ ИЛИ УПОТРЕБЯВАТЕ АЛКОХОЛ В КОЛИЧЕСТВА, ПРИЧИНЯВАЩИ ПОМРАЧАВАНЕ ИЛИ ЗАГУБА НА СЪЗНАНИЕ?


 


НЕ

  


 


ДА

  


 


 


 


 


Впишете честотата и обстоятелствата, при които става това (или са ставали), а също така дали във връзка с това се лекувате (или сте се лекували) в специализирани заведения (посочете лечебните заведения и адресите им) 


ХIII. ПОСОЧЕТЕ В ТАБЛИЦАТА ПО-ДОЛУ ДАННИ ЗА ВАШАТА РАБОТА (СЛУЖБА) ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ


 


Период от – до


Пълно наименование на местоработата и точният й адрес


Последно заемана длъжност


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


ХIV. ВИЕ, ВАШИЯТ/ВАШАТА СЪПРУГ/А ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ, С КОЕТО СЪЖИТЕЛСТВАТЕ ФАКТИЧЕСКИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА, ИМАТЕ ЛИ ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧИЯТО ОБЩА СУМА НАДХВЪРЛЯ ШЕСТКРАТНО ВАШЕТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ?


 


НЕ

  


 


ДА

  


 


 


 


 


Впишете кой, в какъв размер, на кого дължи и какъв е срокът за погасяване на дълга 


ХV. ВИЕ, ВАШИЯТ/ВАШАТА СЪПРУГ/А ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ, С КОЕТО СЪЖИТЕЛСТВАТЕ ФАКТИЧЕСКИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА, ИМАТЕ ЛИ ДРУГИ ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ (ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ СУМИ ПО ИПОТЕКИ, ЗАЛОЗИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСТАНОВЕНИ СЪС СЪДЕБЕН АКТ)?


 


НЕ

  


 


ДА

  


 


 


 


 


Впишете кой, какви, в какъв размер, на кого и срок за погасяване 


ХVI. ПОСОЧЕТЕ СУМАТА ПО ДОХОДИТЕ ВИ, ТЕЗИ НА СЪПРУГА/ТА ИЛИ ЛИЦЕТО, С КОЕТО СЪЖИТЕЛСТВАТЕ ФАКТИЧЕСКИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА, ПРЕЗ ГОДИНАТА, ПРЕДШЕСТВАЩА ПОПЪЛВАНЕТО НА ТАЗИ АНКЕТА, АКО ТОВА ВИ Е ИЗВЕСТНО


 


 


  
ХVII. НАПИШЕТЕ ДАЛИ ВИЕ, ВАШИЯТ/ВАШАТА СЪПРУГ/А ИЛИ ЛИЦЕТО, С КОЕТО СЪЖИТЕЛСТВАТЕ ФАКТИЧЕСКИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА, ПРИТЕЖАВАТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ИЛИ УЧАСТИЕ В ДРУГО ПРЕДПРИЯТИЕ


 


НЕ

  


 


ДА

  


  
ХVIII. ИМАЛИ ЛИ СТЕ НЯКОГА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, КЛАСИФИЦИРАНА КАТО ДЪРЖАВНА ТАЙНА, В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В ДРУГА ДЪРЖАВА ИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ?


 


НЕ

  


 


ДА

  


 


 


 


 


 


Период от – до


Държава


Пълно име и адрес

на организацията,

в която сте имали достъп


Сфера на дейност (обсег) и ниво на класификация за сигурност на информацията, до

което сте имали достъп


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


ХIХ. СЛЕД НАВЪРШВАНЕ НА 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ БИЛИ ЛИ СТЕ В ЧУЖБИНА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ (В Т.Ч. КОМАНДИРОВКИ)?


 


НЕ

  


 


ДА

  


 


 


 


 


Държава 

 
ХХ. ПО ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЯ ВИ В ЧУЖБИНА РАБОТИЛИ ЛИ СТЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ?


 


НЕ

  


 


ДА

  


 


 


 


 


 


Период от – до


Държава,

точен адрес,

име на работодателя


Заемана

длъжност


Вид на работата

и получаван доход


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  
ХХI. НАПИШЕТЕ ПЕРИОДА И МЕСТОЖИВЕЕНЕТО ВИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ (В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛИ В ЧУЖБИНА)


 


Период от – до


Държава, населено място, п.к., улица, №, вход, етаж, апартамент


 


 


 


 


 


 


 


  

 ХХII. ПО ВРЕМЕ НА ВАШЕ ПРЕБИВАВАНЕ В ЧУЖБИНА БИЛИ ЛИ СТЕ РАЗПИТВАНИ НЯКОГАОТ ЧУЖДИ ВЛАСТИ (ПОЛИЦЕЙСКИ, ЕМИГРАЦИОННИ, ФИНАНСОВИ И ДРУГИ) ПО ТЕМИ, СВЪРЗАНИС ВЪПРОСИ НА СИГУРНОСТТА ИЛИ ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА?ИЗВЕСТНО ЛИ ВИ Е НЕЩО ЗА АНАЛОГИЧЕН СЛУЧАЙ СПРЯМО СЪПРУГА(ТА), ДРУГИ ЧЛЕНОВЕНА ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО?


 


НЕ

  


Не пишете никакви подробности. Те ще бъдат обсъдени

с Вас от представителя на органа, провеждащпроучването


ДА

   ХХIII. УСТАНОВЯВАЛИ ЛИ СТЕ НЯКОГА ПРОЯВЯВАН КЪМ ВАС ИНТЕРЕС ОТ ЧУЖДИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ, ПОЛИЦИЯ, ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ ИЛИ ПЪК ОТ ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА (БЪЛГАРСКА ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННА)? ИЗВЕСТНО ЛИ ВИ Е НЕЩО ЗА ТАКЪВ ИНТЕРЕС СПРЯМО СЪПРУГА/ТА, ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ НА ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО?


 


НЕ

  


Не пишете никакви подробности. Те ще бъдат обсъдени

с Вас от представителя на органа, провеждащ проучването


ДА

   


XXIV. НАПИШЕТЕ ДАННИТЕ НА ЛИЦАТА ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В Т. II – IV, ЖИВЕЕЩИ В ОБИТАВАНОТО ОТ ВАС ЖИЛИЩЕ


 


Име


 


 


(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име)


Дата на раждане
 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


Място на раждане:


Държава


 


 


 


Област


 


 


 


Община


 


 


 


Населено място


 


 


 


 


 


 


 


Име


 


 


(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име)


Дата на раждане
 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


Място на раждане:


Държава


 


 


 


Област


 


 


 


Община


 


 


 


Населено място


 


 


  

ХХV. НАПИШЕТЕ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА ЖИЛИЩЕТО, В КОЕТО ЖИВЕЕТЕ (ПОПЪЛВА СЕ, КОГАТО ВИЕ НЕ СТЕ СОБСТВЕНИК)


 


 


 


Име на собственика, точен адрес, телефон


ХХVI. А. ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ


 


 


  

ХХVI. Б. НАПИШЕТЕ ДАННИ ЗА УНИВЕРСИТЕТИТЕ, ШКОЛИТЕ И КУРСОВЕТЕ, КОИТО СТЕ ЗАВЪРШИЛИ


 


Период от – до


Име и адрес


Документ №


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  

 

ХХVII. ПОДДЪРЖАТЕ ЛИ ИЛИ ПОДДЪРЖАЛИ ЛИ СТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ ПОСТОЯННИ СЛУЖЕБНИ ИЛИ ЛИЧНИ КОНТАКТИ (ПРИЯТЕЛСКИ) С ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ?


НЕ

  


 


ДА

  


 


 


 


 


ХХVIII. В КАКВИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЛЕНУВАТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАЙНИ И/ИЛИ НЕФОРМАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВА?


 


Наименование

на организацията

и точен адрес


Заемана

длъжност


Период на

принадлежност

от – до


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   
 
ХХIX. ИМАТЕ ЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ СЛУЖБИТЕ ЗА РАЗУЗНАВАНЕ И СИГУРНОСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП И РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ?


 


НЕ

  


 


ДА

  


 


ХХX. ПОСОЧЕТЕ ТРИ ЛИЦА, КОИТО ВИ ПОЗНАВАТ ПОВЕЧЕ ОТ 3 ГОДИНИ (БЕЗ ЛИЦАТА, ПОСОЧЕНИ В Т. II – VI, И ЛИЦА, КОИТО ОБСЛУЖВАТ ВАШИ ПРАВНИ ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПОРАДИ ИЗПЪЛНЯВАНА ОТ ТЯХ РАБОТА СТЕ СВЪРЗАНИ С ОСОБЕНО ДОВЕРИЕ)


 


Име


Месторабота


Точен адрес и телефон


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Декларирам, че съм попълнил(а) въпросника лично съгласно това, което знам, и ми е известно, че всяко умишлено затаяване на истина или потвърждаване на неистина ще бъде достатъчен повод за прекратяване на проучването и може да послужи като основание да ми бъде отказано издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация.


Съгласен съм моите лични данни, съдържащи се в този въпросник, да бъдат събирани, обработвани и съхранявани само за целите на проучването във връзка със Закона за защита на класифицираната информация.


 


Брой листа, добавени към въпросника:


 


 


Град


 


 


Дата


 


 


 


 


 

 


 


 


….........…………………….

Подпис на лицето

 

 

…….........………………….

Подпис и печат на ръководителя на организационната единица

 

 

 

…………........…………….

Подпис на служителя по сигурността на информацията

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 


 


 


Целта на този въпросник е единствено опазването на националната сигурност на Република България и осигуряване функционирането на системата за защита на информацията, класифицирана като държавна тайна.

Моля внимателно да прочетете следните указания и при нужда да се обърнете към служителя по сигурността на информацията.

УКАЗАНИЯ:

1. Преди попълване на въпросника моля да се запознаете подробно с него.

2. Попълнете въпросника с печатни букви.

3. Ако въпросникът не съдържа достатъчно място за попълване, моля да дадете на отделен лист с формат А4 допълнителните данни, които трябва да прибавите към него.

4. Ако не са Ви известни някои от данните, моля да напишете „не знам“.

5. Ако текстът на някоя от точките не Ви засяга лично, моля напишете „не ме засяга“.

6. Ако данните в поредната точка са идентични с дадените в предишни точки, може да впишете „както в точка...“.

7. Ако някое от лицата, споменати в точка II – VI от въпросника, е починало, моля да се ограничите в попълването на тази част от въпросника само с посочване на неговите име, фамилия, дата и място на раждане и „починал“.

8. Въпросникът се попълва в посочения по-долу срок във връзка с даването Ви на право на достъп до информация, класифицирана като държавна тайна.

9. Лицата, проучвани във връзка с достъп до информация, класифицирана като държавна тайна, маркирана с гриф за сигурност „Поверително“, попълват следните точки: I – VI; VIII; IХ; ХI – ХV; ХVIII – ХХII; ХХIV – ХХVI; ХХVIII.

10. Лицата, проучвани за достъп до информация, класифицирана като държавна тайна, маркирана с гриф за сигурност „Секретно“, не попълват точка ХХХ.

11. Лицата, проучвани за достъп до информация, класифицирана като държавна тайна, маркирана с гриф за сигурност „Строго секретно“, попълват всички точки от въпросника.

12. При ново кандидатстване за разрешение за достъп до информация, класифицирана като държавна тайна, маркирана с гриф за сигурност „Поверително“, след изтичането на срока на получено вече такова разрешение се попълват точки: VII; XIII; XVIII – XXI; XXIV; XXVI и ХХVII, с данни за периода от деня на попълването на предишния въпросник до деня на попълването на сегашния. Ако данните в посочените точки не са се променили, в тях трябва да се впише „без промени“.

13. При поредно кандидатстване за разрешение за достъп до информация, класифицирана като държавна тайна, след изтичане на срокове, установени в закона, се попълват точки: VII; XIII; XVIII – XXI; XXIV; XXVI и ХХVII, имайки предвид само срока от датата на предишното попълване до датата на сегашното попълване на въпросника. Ако данните от посочените по-горе точки не са се променили, в тях впишете „без промени“.

3482