Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за одобрение на допълнение на Правилника за организацията и дейността на омбудсмана
05/04/2018

 


РЕШЕНИЕ

за одобрение на допълнение на Правилника за организацията и дейността на омбудсмана (ДВ, бр. 71 от 2012 г.)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 3, ал. 2 от Закона за омбудсмана във връзка с § 11 от заключителната разпоредба на Закона за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана (ДВ, бр. 20 от 2018 г.)

РЕШИ:

Одобрява допълнение на Правилника за организацията и дейността на омбудсмана, както следва:

§ 1. В чл. 9, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В т. 1 накрая се добавя „както и срещу частноправни субекти за нарушени или застрашени права и свободи“.

2. Създава се т. 4а:

„4а. отправя предложения и препоръки за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите от частноправни субекти;“.

3. В т. 8 се създава изречение второ: „наблюдава и насърчава ефективното прилагане на подписани и ратифицирани международни актове в областта на правата на човека;“.

§ 2. Създава се чл. 10а:

„Чл. 10а. Администрацията на омбудсмана се назначава съобразно принципите на прозрачност, ефективност, плурализъм и недискриминация.“

§ 3. Създава се чл. 10б:

„Чл. 10б. (1) Подборът на кандидатите за назначаване на длъжности в администрацията на омбудсмана се извършва чрез конкурс, който може да бъде вътрешен (за служители на омбудсмана) или външен (за неограничен кръг лица).

(2) Обявяването на свободни длъжности при провеждане на външен конкурс се публикува на страницата на омбудсмана в интернет.

(3) Кандидатите за участие в конкурса могат да подават документи лично, чрез упълномощено лице, по електронна поща, чрез куриер, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

(4) Документите за участие в конкурса съобразно изискванията за заемане на конкретна длъжност включват:

1. заявление (свободен текст), в което се посочват длъжността, за която се кандидатства, телефон и/или електронна поща за контакт, опис на приложените към заявлението документи;

2. биографична справка с подробно посочване на трудовия и/или служебния стаж, придружена от копия на документи за удостоверяването му;

3. копие от диплома за завършено образование; при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование и степен на образование;

4. копие от удостоверението за правоспособност, издадено от Министерството на правосъдието, когато за конкурсната длъжност се изисква висше юридическо образование и придобита правоспособност;

5. копия от документи за придобита квалификация, владеене на чужди езици и друга правоспособност, ако се изискват;

6. писмени препоръки, свързани с трудовата дейност и професионалната квалификация, съдържащи името, адреса и телефон за контакти на лицето, подписало препоръката (по желание на кандидата);

7. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността и посочени в заповедта или обявата.

(5) Конкурсът включва писмена част и интервю освен при провеждане на конкурс по документи, който включва само интервю.

(6) Не се провежда конкурс за заемане на длъжността „началник на кабинета“.

(7) Писмената част се състои в решаване на тест с въпроси от отворен и затворен тип и цели проверка на знанията на кандидата в конкретна област, свързана с функциите на длъжността, за която се кандидатства.

(8) При провеждане на интервю се използват следните критерии:

1. познаване на дейността на омбудсмана;

2. познаване на нормативните актове;

3. подходи за постигане на цели и резултати;

4. способност за работа в екип;

5. аналитична компетентност;

6. комуникативни умения.

(9) Оценяването на резултатите от конкурса се извършва от комисия в състав началник на кабинета, главен секретар, главен юрисконсулт и началник/директор на съответния отдел/дирекция на институцията, по петстепенна скала, в която най-ниската оценка е единица. Общата оценка се образува като средноаритметично от оценките на всички членове на комисията. При провеждане на конкурс по документи окончателната оценка се формира само на база на резултатите от интервюто.

(10) Резултатите от конкурса се отразяват в протокол, подписан от членовете на конкурсната комисия.

(11) При преназначаване и повишаване в длъжност не се провежда конкурс, ако служителят отговаря на изискванията за заемане на новата длъжност. В тези случаи преназначаването или повишаването се извършва въз основа на подадено писмено заявление от лицето или докладна записка.

(12) В 7-дневен срок от съставянето на протокола по ал. 10 се уведомява класираният на първо място кандидат и се назначава/може да се назначи в срок 7 дни след уведомяването. Назначеното лице е длъжно да постъпи на работа в двуседмичен срок от уведомяването по изречение първо. При уважителни причини този срок е до един месец.

(13) Ако лицето не постъпи на работа в срока по ал. 12, правоотношението се смята за невъзникнало.

(14) Заемането на длъжности, за които се изисква образование не по-високо от средно специално (хигиенист, шофьор, домакин-шофьор), се извършва без провеждане на конкурс, като се изготвя предложение до омбудсмана от главния секретар, към което се прилага молба от кандидата.“

§ 4. В чл. 40 се създава т. 2а:

„2а. за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите;“.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 юни 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

6286