Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по повод законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия
10/05/2018

 


РЕШЕНИЕ

по повод законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България,

Като взе предвид високия принос на транспортния сектор за икономическия ръст в Европейския съюз и България,

Като отчете мобилността на всички пряко заети в международния превоз на товари в Европейския съюз,

Като се запозна с позициите на транспортните браншови организации в редица страни членки и отчете възможността от необосновано нарастване на разходите на българските превозвачи в резултат на предлаганите законодателни промени по така наречените пакети за мобилност 1 и 2, с които ще застрашат конкурентоспособността им,

Като взе предвид заплахата от фалит на стотици български превозвачи в резултат на предложенията по пакета за мобилност в Европейския съюз,

Като отчита, че някои от предложенията по така наречените пакети за мобилност 1 и 2 представляват вмешателство в свободни пазарни отношения, и

Като счита, че:

 – с оглед на изключителната мобилност на работната ръка в сектора включването на международния транспорт и каботажа в обхвата на законодателството за „командированите работници“ не е обосновано и би имало силно негативно влияние върху транспортния сектор в Централна и Източна Европа, както и отражение върху цялата европейска икономика;

 – прилагането на такъв тип законодателство за международните шофьори ще натовари диспропорционално както транспортните оператори, така и държавите членки; голяма част от малките и средните предприятия ще бъдат изтласкани и пазарът ще бъде резервиран само за големи и крупни превозвачи; целта на европейското законодателство в тази сфера е да позволи на транспортните оператори да се конкурират при равни условия, да се търсят механизми за приспособяване, а не да се налагат трудноизпълними изисквания, които да ограничат растежа на този икономически отрасъл;

 – задължението за ползване на редовната седмична почивка извън борда на превозното средство ще принуждава шофьорите да оставят товара си, за който са лично отговорни, и ще им коства допълнителни разходи;

 – изискването за завръщане на водача „у дома“ на всеки три седмици също поставя превозвачите пред сериозно предизвикателство; предприятията ще бъдат принудени да предоставят допълнителен транспорт на служителите си, за да се върнат в страната, което би довело до сериозни финансови разходи и намаляване на гъвкавостта на разпределението на работните часове и часовете за почивка;

 – доброто функциониране на Европейския пазар не следва да е обвързано с рестриктивни правила, които не отчитат спецификите на транспортния сектор и ограничават свободното движение на стоки и хора,

РЕШИ:

Възлага на Министерския съвет да обсъди законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия и да приеме недвусмислена позиция в подкрепа на исканията на българските превозвачи и в защита на техните и тези на българските граждани права и интереси.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 11 май 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

4912