Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание от 23 февруари 2018 г. (ДВ, бр. 18 от 2018 г.)
22/05/2018

 


РЕШЕНИЕ

за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание от 23 февруари 2018 г. (ДВ, бр. 18 от 2018 г.)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата и Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г. (ДВ, бр. 18 от 2018 г.)

РЕШИ:

1. Определя 31 юли 2018 г. за нов срок за извършване на одита.

2. Новият срок за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата по т. 1 е 31 август 2018 г.

 Решението е прието от 44-то Народно събрание на 22 май 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

5255