Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2017 г.
30/05/2018

 


РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2017 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията

РЕШИ:

Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2017 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 28 юни 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

6600