Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание
21/06/2018

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове

на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване

на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси,

както и процедурата за избор от Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 73, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание.

I. Предлагане на кандидати за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и представяне на документите им

1. В 5-дневен срок от приемането на тези процедурни правила министърът на финансите, управителят на Българската народна банка, председателят на Комисията за финансов надзор и управителният съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители след избор от общото събрание предлагат на председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори по едно лице за кандидат за член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори съгласно чл. 73, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит. В 3-дневен срок от изтичането на срока по изречение първо председателят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори внася предложенията за кандидати за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание. За всеки кандидат се внася отделно писмено предложение. Липсата на предложение от орган по чл. 73, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит не спира процедурата.

2. Всяко предложение се придружава с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на съответния кандидат. Към предложението се прилагат следните документи:

а) писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец – приложение № 1 към решението;

б) декларация по чл. 72, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит относно наличието на българско гражданство – приложение № 2 към решението;

в) декларация за независимост по чл. 72, ал. 2, т. 4 от Закона за независимия финансов одит и за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – приложение № 3 към решението;

г) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – приложение № 4 към решението;

д) подробна автобиография;

е) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше юридическо или икономическо образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“;

ж) свидетелство за съдимост;

з) документи, удостоверяващи, че предложеният кандидат притежава познания в областите, свързани с финансовия одит, и да има най-малко 5 години професионален опит в тези области.

II. Публично оповестяване на документите

1. Предложенията заедно с приложените към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 7 дни преди изслушването.

2. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по бюджет и финанси становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени.

4. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по бюджет и финанси въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

5. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по бюджет и финанси, или по електронен път на e-mail: budget@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по бюджет и финанси.

2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

IV. Изслушване на кандидатите

1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по бюджет и финанси проверява представените документи и дали кандидатите отговарят на изискванията за заемане на длъжността.

2. Изслушването се провежда в открито заседание на комисията, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

3. Кандидатите се представят по азбучен ред на собствените им имена от председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – до две минути на кандидат. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.

4. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да изложи мотивацията си за заемане на длъжността в изложение до 10 минути за всеки кандидат.

5. Комисията провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към всеки от кандидатите по азбучен ред на собствените им имена – до две минути на народен представител за кандидат. След изчерпване на зададените въпроси към съответния кандидат от всички народни представители кандидатът отговаря – до 10 минути.

6. Председателят на комисията представя в резюме становищата и въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор – до две минути всяко.

7. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 10 минути.

8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган.

9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

10. Комисията изготвя по смисъла на чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилагат проекти на решения за избор на всеки кандидат за член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

11. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата.

V. Избор на членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори от Народното събрание

1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.

2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси.

3. Всеки кандидат се представя от председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – до две минути.

4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване и се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.

6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

7. Ако при гласуването някой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 27 юни 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Приложение № 1

към решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата .......................................,

с ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,

изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъжността ............................. ...…………………………………..……...

Декларатор: ....................

Приложение № 2

към решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата .......................................,

с ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,

изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм български гражданин и нямам друго гражданство.

Декларатор: ....................

Приложение № 3

към решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата .......................................,

с ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,

изд. на …...……...............…… от МВР ......................…, на основание чл. 72, ал. 2, т. 4 от Закона за независимия финансов одит и чл. 35, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

през последните три години не съм, както и по време на своята работа като член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори няма да:

1. извършвам задължителни одити;

2. държа права на глас в одиторско дружество;

3. бъда член на административен, управителен или надзорен орган на одиторско дружество;

4. бъда партньор, служител или по друг начин наето лице от одиторско дружество.

Декларатор: ....................

Приложение № 4

към решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата .......................................,

с ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,

изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Декларатор: ....................

6496