Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
17/07/2018

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

2. Временната комисия следва да се запознае с всички факти и обстоятелства, изложени в сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

3. Временната комисия изготвя доклад относно разгледаните сигнали.

4. Временната комисия се създава за срок от един месец.

5. Временната комисия се създава на паритетен принцип общо от 5 народни представители от всяка парламентарна група.

6. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:

Председател: Станислав Стоянов Иванов.

Членове:   Ихсан Халил Хаккъ,

Андон Димов Дончев,

Атанас Славчев Стоянов,

Иван Валентинов Иванов.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 18 юли 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

7153