Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Предложение за РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 282/2011 по отношение на доставките на стоки или услуги, предоставяни за улеснение чрез електронен интерфейс, и специалните режими за данъчно задължени лица, предоставящи услуги на данъчно незадължени лица, извършващи дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки COM(2018) 821 11/12/2018
COM (2018) 795 COM(2018) 795 07/12/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на някои правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г. COM(2018) 817 07/12/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия COM(2018) 797 07/12/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно подписването от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия COM(2018) 799 07/12/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Напредък при изпълнението на стратегията на ЕС за горите „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство“ COM(2018) 811 07/12/2018
COM (2018) 846 COM(2018) 846 07/12/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти COM(2018) 791 06/12/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП (Регламент за централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП (Регламент за централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) COM(2018) 786 05/12/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Междинен доклад в съответствие с член 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета {SWD(2018)482} COM(2018) 788 05/12/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия, на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за подписване от името на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия COM(2018) 833 05/12/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия COM(2018) 834 05/12/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ (Среща на върха на държавите от еврозоната), СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Към укрепване на международната роля на еврото COM(2018) 796 05/12/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно изпълнението на Съобщението „Европейски подход за борба с дезинформацията, разпространявана онлайн“ COM(2018) 794 05/12/2018
СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ План за действие за борба с дезинформацията JOIN(2018) 36 05/12/2018
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА относно ролята на еврото в областта на енергетиката в международен план {SWD(2018)483} C(2018) 8111 05/12/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад относно оценката на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г. {SWD(2018)480} COM(2018) 785 04/12/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна COM(2018) 784 04/12/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно прилагането на Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници COM(2018) 789 04/12/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА УПРАВЛЕНИЕТО НА МИГРАЦИЯТА ВЪВ ВСИЧКИТЕ ? АСПЕКТИ: НАПРЕДЪК ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА МИГРАЦИЯТА ПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА УПРАВЛЕНИЕТО НА МИГРАЦИЯТА ВЪВ ВСИЧКИТЕ ? АСПЕКТИ: НАПРЕДЪК ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА МИГРАЦИЯТА Информационни документи за предложенията, по които почти е постигнато съгласие COM(2018) 798 04/12/2018