Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д’Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с приемането на Протокол 1 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д’Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с приемането на Протокол 1 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество COM(2019) 148 22/03/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Mеждинен доклад за напредъка в съответствие с член 5б от Решение на Съвета за създаване на Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото COM(2019) 147 21/03/2019
COM (2019) 146 COM(2019) 146 21/03/2019
COM (2019) 145 COM(2019) 145 20/03/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за даване на разрешение на Италия да прилага в определени географски райони намалени данъчни ставки за газьола и втечнения нефтен газ, използвани за отопление, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО COM(2019) 138 18/03/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно отпускането на отменени средства от проекти по 10-ия Европейски фонд за развитие с цел предоставяне на допълнителни средства за Механизма за подкрепа на мира в Африка COM(2019) 139 18/03/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство, във връзка с приемането на Процедурния правилник на Съвместния комитет, Процедурния правилник на специална група, Процедурата по медиация и Кодекса за поведение на арбитрите ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство, във връзка с приемането на Процедурния правилник на Съвместния комитет, Процедурния правилник на специална група, Процедурата по медиация и Кодекса за поведение на арбитрите COM(2019) 141 15/03/2019
СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Две години напредък по изпълнението на Съвместното съобщение относно международното управление на океаните: приносът на ЕС за отговорното управление на океаните {SWD(2019)104} JOIN(2019) 4 15/03/2019
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Съюз на капиталовите пазари: напредък в изграждането на единен капиталов пазар за по-силен икономически и паричен съюз {SWD(2019)99} COM(2019) 136 15/03/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019—2024 г.) ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019—2024 г.) COM(2019) 129 14/03/2019
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019—2024 г.) COM(2019) 130 14/03/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019—2024 г.) ПРИЛОЖЕНИЯ към предложението за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019—2024 г.) COM(2019) 137 14/03/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Освобождаване на централната банка на Китайската народна република по Регламента за пазарите на финансови инструменти COM(2019) 143 14/03/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно състоянието на разширяването на производството на храни и фуражи от значение за производството на биогорива в световен мащаб ПРИЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно състоянието на разширяването на производството на храни и фуражи от значение за производството на биогорива в световен мащаб COM(2019) 142 13/03/2019
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно разпределянето на възможностите за риболов в рамките на протокола към Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия COM(2019) 132 12/03/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно оценяването на Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза {SWD(2019)97} COM(2019) 133 12/03/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и на протокола за неговото прилагане ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и на протокола за неговото прилагане COM(2019) 135 12/03/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и на протокола за неговото прилагане ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и на протокола за неговото прилагане COM(2019) 134 12/03/2019
СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА „ЕС—Китай — стратегически перспективи“ JOIN(2019) 5 12/03/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан по отношение на подаденото от Обединеното кралство заявление за присъединяване към посочената конвенция COM(2019) 140 12/03/2019