Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ДВАНАДЕСЕТИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ФИНАНСОВА 2018 ГОДИНА ПРИЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ДВАНАДЕСЕТИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ФИНАНСОВА 2018 ГОДИНА {SWD(2019)317} COM(2019) 366 07/08/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден по силата на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, по отношение на удължаването на срока на валидност на Плана за действие ЕС—Мароко, с който се прилага напредналият статут (2013—2018 г.) ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден по силата на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, по отношение на удължаването на срока на валидност на Плана за действие ЕС—Мароко, с който се прилага напредналият статут (2013—2018 г.) COM(2019) 364 06/08/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД ЗА ВЪНШНИ ДЕЙНОСТИ И НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2018 г. {SWD(2019)314} COM(2019) 363 05/08/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването и временното прилагане, от името на Европейския съюз, на Протокол към Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа, от друга, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа за общите принципи на участие в програми на Съюза ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложението за Решение на Съвета относно подписването и временното прилагане, от името на Европейския съюз, на Протокол към Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа, от друга, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа за общите принципи на участие в програми на Съюза COM(2019) 362 02/08/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на Европейския съюз, на Протокол към Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа, от друга, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа за общите принципи на участие в програми на Съюза ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложението за Решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Протокол към Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа, от друга, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа за общите принципи на участие в програми на Съюза COM(2019) 361 02/08/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 година за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) ПРИЛОЖЕНИЕ към предложението за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 година за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) COM(2019) 359 02/08/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Годишен доклад относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в Европейския съюз за 2017 г. COM(2019) 358 30/07/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Годишен доклад относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в Европейския съюз за 2017 г. COM(2019) 358 30/07/2019
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Еквивалентност в областта на финансовите услуги ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите Еквивалентност в областта на финансовите услуги COM(2019) 349 29/07/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно прилагането през 2018 г. на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на КомисиятаПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно прилагането през 2018 г. на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията COM(2019) 356 29/07/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) Система за ранно предупреждение № 4—6/2019 ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) Система за ранно предупреждение № 4—6/2019 COM(2019) 367 29/07/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за оценка на степента, в която държавите членки са предприели необходимите мерки за изпълнение на Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор COM(2019) 355 26/07/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден съгласно Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна, по отношение на приемането на списъка с арбитри ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден съгласно Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна, по отношение на приемането на списъка с арбитри COM(2019) 348 25/07/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден съгласно Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник за медиацията, процедурния правилник за арбитража и етичния кодекс на арбитрите ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден съгласно Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник за медиацията, процедурния правилник за арбитража и етичния кодекс на арбитрите COM(2019) 347 25/07/2019
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Nineteenth Progress Report towards an effective and genuine Security Union COM(2019) 353 24/07/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговия, създаден съгласно Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна, по отношение на изменението на приложения ІІ и VІІІ към протокол ІІ към споразумението ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговия, създаден съгласно Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна, по отношение на изменението на приложения ІІ и VІІІ към протокол ІІ към споразумението COM(2019) 346 24/07/2019
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на рамка за управление за бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност за еврозоната COM(2019) 354 24/07/2019
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities {SWD(2019)650} COM(2019) 370 24/07/2019
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Towards better implementation of the EU’s anti-money laundering and countering the financing of terrorism framework COM(2019) 360 24/07/2019
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL assessing the framework for cooperation between Financial Intelligence Units COM(2019) 371 24/07/2019