Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
COM (2018) 829 COM(2018) 829 14/12/2018
COM (2018) 830 COM(2018) 830 14/12/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Работната група по лозаро-винарските продукти, създадена със Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония, по отношение на формулярите, които трябва да бъдат използвани като сертификати за вноса в Европейския съюз на лозаро-винарски продукти с произход от Япония, и на условията за прилагане на самостоятелно сертифициране ПРИЛОЖЕНИЕ към предложението за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Работната група по лозаро-винарските продукти, създадена със Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония, по отношение на формулярите, които трябва да бъдат използвани като сертификати за вноса в Европейския съюз на лозаро-винарски продукти с произход от Япония, и на условията за прилагане на самостоятелно сертифициране COM(2018) 837 14/12/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 относно европейската демографска статистика COM(2018) 843 14/12/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба COM(2018) 852 14/12/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Европейския съюз на протокол към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, с който се разширява обхватът на Споразумението, за да се включи правоприлагането COM(2018) 836 14/12/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокол към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, с който се разширява обхватът на Споразумението, за да се включи правоприлагането ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложението за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокол към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, с който се разширява обхватът на Споразумението, за да се включи правоприлагането COM(2018) 835 14/12/2018
COM (2018) 825 COM(2018) 825 13/12/2018
COM (2018) 824 COM(2018) 824 13/12/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Европейския съюз на протокол между Европейския съюз, Република Исландия и Кралство Норвегия към Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането COM(2018) 827 13/12/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокол между Европейския съюз, Република Исландия и Кралство Норвегия към Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложението за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокол между Европейския съюз, Република Исландия и Кралство Норвегия към Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането COM(2018) 826 13/12/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложението за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането COM(2018) 828 13/12/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Европейския съюз на протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането COM(2018) 831 13/12/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Окончателен доклад в съответствие с член 4 от Решение № 562/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно участието на Европейския съюз в увеличаването на капитала на Европейския инвестиционен фонд COM(2018) 815 12/12/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно насоки за националните регулаторни органи относно прозрачността и оценката на трансграничните тарифи за колетни пратки съгласно Регламент (ЕС) 2018/644 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1263 на Комисията ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията относно насоки за националните регулаторни органи относно прозрачността и оценката на трансграничните тарифи за колетни пратки съгласно Регламент (ЕС) 2018/644 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1263 на Комисията COM(2018) 838 12/12/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в Съвместния комитет, създаден в съответствие с член 41, параграф 1 от Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в Съвместния комитет, създаден в съответствие с член 41, параграф 1 от Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност COM(2018) 832 12/12/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕС) 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза, изменен с Регламент (ЕС) 2015/2120 и Регламент (ЕС) 2017/920 COM(2018) 822 12/12/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Изпълнение на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето през 2015 година {SWD(2018)489} COM(2018) 818 12/12/2018
Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги и Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС COM(2018) 812 12/12/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС COM(2018) 813 12/12/2018