Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
COM (2018) 795 COM(2018) 795 07/12/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП (Регламент за централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП (Регламент за централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) COM(2018) 786 05/12/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Междинен доклад в съответствие с член 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета {SWD(2018)482} COM(2018) 788 05/12/2018
Предложение за Решение на Съвета за подписване от името на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия COM(2018) 833 05/12/2018
COM (2018) 834 COM(2018) 834 05/12/2018
COM (2018) 796 COM(2018) 796 05/12/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно изпълнението на Съобщението „Европейски подход за борба с дезинформацията, разпространявана онлайн“ COM(2018) 794 05/12/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад относно оценката на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г. {SWD(2018)480} COM(2018) 785 04/12/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна COM(2018) 784 04/12/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно прилагането на Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници COM(2018) 789 04/12/2018
COM (2018) 793 COM(2018) 793 03/12/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Втори доклад относно напредъка в борбата с трафика на хора (2018 г.) съгласно изискванията в член 20 от Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него {SWD(2018)473} COM(2018) 777 03/12/2018
Втори ПРОЕКТ на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ COM(2018) 900 30/11/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността COM(2018) 901 30/11/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно данните, свързани с отражението върху бюджета на годишното актуализиране за 2018 г. на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани към тях ПРИЛОЖЕНИЯ към Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно данните, свързани с отражението върху бюджета на годишното актуализиране за 2018 г. на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани към тях COM(2018) 781 30/11/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен доклад относно политиките на Европейския съюз в областта на хуманитарната помощ и тяхното изпълнение през 2017 г. COM(2018) 774 30/11/2018
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и всяка отделна южна държава от европейската политика за съседство с цел договаряне на реда и условията за предоставяне на услугите на Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) по линия на европейската политика за съседство ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и всяка отделна южна държава от европейската политика за съседство с цел договаряне на реда и условията за предоставяне на услугите на Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) по линия на европейската политика за съседство COM(2018) 776 30/11/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност (Регламент за FLEGT) COM(2018) 778 30/11/2018
Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за партньорство, създаден със Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, във връзка с приемането на решенията относно процедурните правилници на Съвета за партньорство, Комитета за партньорство и специализираните подкомитети или други органи ПРИЛОЖЕНИЯ към Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за партньорство, създаден със Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, във връзка с приемането на решенията относно процедурните правилници на Съвета за партньорство, Комитета за партньорство и специализираните подкомитети или други органи JOIN(2018) 29 29/11/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно целесъобразността на включването на индекса на цените на жилища, обитавани от техните собственици (ИЦЖОС), в обхвата на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) COM(2018) 768 29/11/2018