Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Implementation of Free Trade Agreements 1 January 2018 - 31 December 2018 {SWD(2019)370} COM(2019) 455 14/10/2019
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Финансова информация за Европейския фонд за развитие Европейски фонд за развитие (ЕФР): прогнози за поетите задължения, плащанията и вноските на държавите членки за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. и необвързваща прогноза за 2022 г. и 2023 г. COM(2019) 478 10/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително горната граница за 2021 г., годишната сума за 2020 г., първата част от вноската за 2020 г. и индикативна необвързваща прогноза за очакваните годишни размери на вноските за годините 2022 и 2023 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително горната граница за 2021 г., годишната сума за 2020 г., първата част от вноската за 2020 г. и индикативна необвързваща прогноза за очакваните годишни размери на вноските за годините 2022 и 2023 COM(2019) 477 10/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително третата част от вноската за 2019 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително третата част от вноската за 2019 г. COM(2019) 467 10/10/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно спазването от Европейския банков орган на изискванията по отношение на местонахождението на неговото седалище COM(2019) 451 09/10/2019
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Time to decide on the Union’s financial framework for 2021-2027 The European Commission’s contribution to the European Council meeting on 17-18 October 2019 COM(2019) 456 09/10/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Изпълнение на Директива 2010/40/EС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (текст от значение за ЕИП) {SWD(2019)373} COM(2019) 464 08/10/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение, за 2016-2017 г. ПРИЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение, за 2016-2017 г. COM(2019) 454 08/10/2019
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси за 2020 година в Средиземно море и Черно море ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси за 2020 година в Средиземно море и Черно море COM(2019) 453 08/10/2019
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL 2019 report on the economic and social situation of Gozo (Malta) COM(2019) 463 08/10/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно дейностите и консултациите на координационната група за борба с изтезанията, посочена в член 31 от Регламент (ЕС) 2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание COM(2019) 449 07/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Белгия — EGF/2019/001 BE/Carrefour COM(2019) 442 04/10/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад за издадените през 2017 и 2018 г. разрешения за износ в съответствие с Регламента относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказаниеПРИЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад за издадените през 2017 и 2018 г. разрешения за износ в съответствие с Регламента относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание COM(2019) 445 01/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на протокола към Споразумението за сътрудничество в областта на Гражданската глобална система за спътникова навигация (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки и Украйна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България, Република Хърватия и Румъния към Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на протокола към Споразумението за сътрудничество в областта на Гражданската глобална система за спътникова навигация (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки и Украйна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България, Република Хърватия и Румъния към Европейския съюз COM(2019) 440 01/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на протокол към Споразумението за сътрудничество в областта на Гражданската глобална система за спътникова навигация (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки и Украйна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България, Република Хърватия и Румъния към Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на протокол към Споразумението за сътрудничество в областта на Гражданската глобална система за спътникова навигация (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки и Украйна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България, Република Хърватия и Румъния към Европейския съюз COM(2019) 441 01/10/2019
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания за максимален период от една година COM(2019) 446 01/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания COM(2019) 448 01/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания COM(2019) 447 01/10/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на делегираното правомощие, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 658/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно таксите, дължими на Европейската агенция по лекарствата за извършване на дейности по фармакологична бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба COM(2019) 439 30/09/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз, в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи [Разширено сътрудничество по въпросите на климата между ЕС — Исландия — Норвегия] ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи [Разширено сътрудничество по въпросите на климата между ЕС — Исландия — Норвегия] COM(2019) 438 27/09/2019