Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за сключване на Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство с Република Сейшели и на съответен протокол ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за Решение на Съвета за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за сключване на Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство с Република Сейшели и на съответен протокол {SWD(2019)209} {SWD(2019)210} COM(2019) 281 18/06/2019
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за сключване на протокол към Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство с Република Сенегал ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за Решение на Съвета за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за сключване на протокол към Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство с Република Сенегал {SWD(2019)207} {SWD(2019)208} COM(2019) 280 18/06/2019
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА по член 395 от Директива 2006/112/EО на Съвета COM(2019) 277 17/06/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно пречките пред търговията и инвестициите 1 януари 2018 г. — 31 декември 2018 г. COM(2019) 271 17/06/2019
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства. ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства COM(2019) 208 14/06/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Португалия да въведе специална мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2019) 275 14/06/2019
СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Доклад относно изпълнението на Плана за действие за борба с дезинформацията JOIN(2019) 12 14/06/2019
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Пътна карта за постигане на споразумение по дългосрочния бюджет на Съюза за периода 2021—2027 г. Принос на Европейската комисия за заседанието на Европейския съвет на 20—21 юни 2019 г. COM(2019) 295 13/06/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна COM(2019) 268 12/06/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна COM(2019) 267 12/06/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговията, създаден със Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на изменението на допълнения 2-В-2 и 2-В-3 от приложение 2-В към споразумението ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговията, създаден със Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на изменението на допълнения 2-В-2 и 2-В-3 от приложение 2-В към споразумението COM(2019) 272 12/06/2019
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА Задълбочаване на икономическия и паричен съюз в Европа: равносметка на постигнатото четири години след доклада на петимата председатели Принос на Европейската Комисия за срещата на върха на държавите от еврозоната на 21 юни 2019 г. COM(2019) 279 12/06/2019
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK Fourth Progress Report on the reduction of non-performing loans and further risk reduction in the Banking Union COM(2019) 278 12/06/2019
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Актуално състояние на подготовката на извънредните мерки във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Актуално състояние на подготовката на извънредните мерки във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Актуално състояние на подготовката на извънредните мерки във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз COM(2019) 276 12/06/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Последваща оценка на европейските столици на културата за 2017 г. (Пафос и Орхус) {SWD(2019)203} COM(2019) 266 11/06/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП COM(2019) 269 11/06/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (Бюджетен ред 12 02 01 — Финансови услуги) ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (Бюджетен ред 12 02 01 — Финансови услуги) COM(2019) 265 07/06/2019
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно актуалното състояние на общата политика в областта на рибарството и консултацията относно възможностите за риболов за 2020 г. {SWD(2019)205} COM(2019) 274 07/06/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Обобщение на годишните доклади за изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица през 2017 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Обобщение на годишните доклади за изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица през 2017 г. COM(2019) 259 07/06/2019
Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Гърция за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Гърция за 2019 г. COM(2019) 508 05/06/2019