Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно прилагането на Регламент (ЕО) №°2111/2005 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО - {COM(2009) 710 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT On the report from the Commission to the Council and the European Parliament regarding the application of Regulation (EC) N° 2111/2005 regarding the establishment of a Community list of air carriers subject to an operating ban within the Community and informing air transport passengers of the identity of the operating air carrier, and repealing Article 9 of Directive 2004/36/EC - {COM(2009) 710 final}
Дата на документа: 11/01/2010
№ на документ: SEC(2009) 1735
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове