Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно прилагането на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници въз основа на докладите от държавите-членки за периода 2004—2007 г. - SEC(2010)118
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - On implementation of Council Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources based on Member State reports for the period 2004-2007 - SEC(2010)118
Дата на документа: 09/02/2010
№ на документ: COM(2010) 47
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове