Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА относно прилагането на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници въз основа на докладите от държавите-членки за периода 2004—2007 г., придружаващ документа към Доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент - {COM(2010) 47}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT On implementation of Council Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources based on Member State reports for the period 2004-2007 Accompanying document to the Report from the Commission to the Council and the European Parliament - {COM(2010) 47}
Дата на документа: 09/02/2010
№ на документ: SEC(2010) 118
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове