Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Резултати от група на високо равнище по въпросите на конкурентоспособността на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост - Предложения за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на веригата на хранителни доставки за ЕС, Придружаващи документа към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа - {COM(2009) 591 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Outcomes of the High-Level Group on the Competitiveness of the Agro-Food Industry - Proposals to increase the efficiency and competitiveness of the EU food supply chain Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A better functioning food supply chain in Europe - {COM(2009) 591 final}
Дата на документа: 28/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1448
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове