Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Земеделски стокови дериватни пазари: пътят напред, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа - {COM(2009) 591 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Agricultural commodity derivative markets: the way ahead Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A better functioning food supply chain in Europe - {COM(2009) 591 final}
Дата на документа: 28/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1447
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове