Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Технически анекс, Придружаващ документа към ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно усилията на държавите-членки през 2008 г. с оглед постигане на устойчив баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов - [COM(2010)60 FINAL][SEC(2010)147]
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Technical annex Accompanying document to the ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Member States' efforts during 2008 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - [COM(2010)60 FINAL][SEC(2010)147]
Дата на документа: 25/02/2010
№ на документ: SEC(2010) 146
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове