Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Становище на Комитета по рибарство и аквакултури и Становище на Научно-техническия и икономически комитет по рибарство, Придружаващ документа към ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно усилията на държавите-членки през 2008 г. с оглед постигане на устойчив баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов - [COM(2010)60 FINAL][SEC(2010)146]
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Opinion of the Committee for Fisheries and Aquaculture and Opinion of the Scientific, Technical and Economic Committee on Fisheries Accompanying document to the ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Member States' efforts during 2008 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM(2010)60 FINAL][SEC(2010)146]
Дата на документа: 25/02/2010
№ на документ: SEC(2010) 147
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове