Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Промени, необходими в правилата за прилагане на Финансовия регламент, по отношение на Европейската служба за външна дейност, придружаващ Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност - {COM(2010) 85 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - CHANGES REQUIRED IN THE IMPLEMENTING RULES OF THE FINANCIAL REGULATION AS REGARDS THE EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE accompanying the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Union, as regards the European external action service - {COM(2010) 85 final}
Дата на документа: 24/02/2010
№ на документ: SEC(2010) 257
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове