Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № ../.. НА КОМИСИЯТА от [...] година относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз за определени категории споразумения, решения и съгласувани практики в застрахователния сектор
Заглавие на английски: COMMISSION REGULATION (EU) No …/.. of […] on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector
Дата на документа: 24/03/2010
№ на документ: C(2010) 1746
Вид документ: Регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове