Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз за определени категории споразумения, решения и съгласувани практики в застрахователния сектор - {C(2010) 1746 окончателен}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector - {C(2010) 1746 final}
Дата на документа: 24/03/2010
№ на документ: COM(2010) 100
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове