Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ ЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ В ПЕРИОДА 2007—2009 ГОДИНА - съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 680/2007 и член 9, параграф 2 и член 15 от Решение 1364/2006/ЕО SEC(2010)505 final
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS ON THE IMPLEMENTATION OF THE TRANS-EUROPEAN ENERGY NETWORKS IN THE PERIOD 2007-2009 - Pursuant to Article 17 of Regulation (EC) 680/2007 and Articles 9(2) and 15 of Decision 1364/2006/EC SEC(2010)505 final
Дата на документа: 04/05/2010
№ на документ: COM(2010) 203
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове