Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно пазарните анализи по Регулаторната рамка на ЕС (3-ри доклад) По-нататъшни стъпки за консолидиране на вътрешния пазар за електронни съобщения {SEC(2010)659}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on market reviews under the EU Regulatory Framework (3rd report) Further steps towards the consolidation of the internal market for electronic communications {SEC(2010)659}
Дата на документа: 01/06/2010
№ на документ: COM(2010) 271
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове