Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Счетоводни стандарти на Япония (ASBJ) проектоплан за конвергенция на МСФО, придружаващ документа към ДОКЛАДА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИТЕТ ПО ЦЕННИ КНИЖА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно постигане на сближаване на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) и националните общоприети счетоводни принципи (GAAP) на трети страни - COM(2010)292 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accounting Standards Board of Japan (ASBJ) Project Plan on Convergence to IFRS Accompanying document to the REPORT TO THE EUROPEAN SECURITIES COMMITTEE AND TO THE EUROPEAN PARLIAMENT on convergence between International Financial Reporting Standards (IFRS) and third country national Generally Accepted Accounting Principles (GAAPs) - COM(2010)292 final
Дата на документа: 04/06/2010
№ на документ: SEC(2010) 681
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове