Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад за изпълнението на Препоръка 2009/384/ЕО на Комисията относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги (Препоръката относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги от 2009 г.) от държавите-членки на ЕС - {COM(2010) 284 окончателен}{COM(2010) 285 окончателен}{SEC(2010) 671}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Report on the application by Member States of the EU of the Commission 2009/384/EC Recommendation on remuneration policies in the financial services sector (2009 Recommendation on remuneration policies in the financial services sector) - {COM(2010) 284 final}{COM(2010) 285 final} {SEC(2010) 671}
Дата на документа: 02/06/2010
№ на документ: COM(2010) 286
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове