Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № xxxx/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от […] г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 г. на Съвета (Общ регламент за ООП) относно помощта, която се предоставя в рамките на германския алкохолен монопол
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION (EU) No xxxx/2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of amending Council Regulation (EC) No 1234/2007 (Single CMO Regulation) as regards the aid granted in the framework of the German Alcohol Monopoly
Дата на документа: 24/06/2010
№ на документ: COM(2010) 336
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове