Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Придружаваща документ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 97/68/EО по отношение на разпоредбите за двигателите, пуснати на пазара в рамките на процедурата „гъвкав механизъм“ - COM(2010)362 finalSEC(2010)828
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 97/68/EC as regards the provisions for engines placed on the market under the flexibility scheme - COM(2010)362 final SEC(2010)828
Дата на документа: 07/07/2010
№ на документ: SEC(2010) 829
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове