Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Обобщение на оценката на въздействието Придружаващ документ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер - {COM(2010) 378 окончателен}{SEC(2010) 884}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Summary of the Impact Assssment Accompanying document to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILon conditions of entry and residence of third-country nationals in the framework of an intra-corporate transfer - {COM(2010) 378 final}{SEC(2010) 884}
Дата на документа: 13/07/2010
№ на документ: SEC(2010) 885
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове