Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Придружителен документ към предложение за Регламент (ЕС) № хх/уу на Европейския парламент и на Съвета относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната и към предложение за Регламент (ЕС) № zz/уу на Съвета за разширяване на обхвата на Регламент (ЕС) № хх/уу на Европейския парламент и на Съвета относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната - {COM(2010)377 final}{SEC(2010) 877final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT accompanying document to the Proposal for a Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No xx/yy on the professional cross border transportation of euro cash by road between euro-area Member States and the Proposal for a Council Regulation (EU) No zz/yy concerning the extension of the scope of Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No xx/yy concerning the professional cross border transportation of euro cash by road between euro-area Member States - {COM(2010)377 final}{SEC(2010) 877final}
Дата на документа: 14/07/2010
№ на документ: SEC(2010) 878
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове