Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Синтез на старата оценка на европейското пространство на пътна безопасност за 2001-2010 година - Публична консултация относно насоките за политиката в областта на пътната безопасност за 2011-2020, Придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Към европейско пространство на пътна безопасност: насоки за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011—2020 година - {COM(2010) 389 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Synthesis of the ex-post evaluation of the European Road Safety Action Program 2001 – 2010 - Public consultation on the policy orientations on road safety 2011-2020 Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards a European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020 - {COM(2010) 389 final}
Дата на документа: 20/07/2010
№ на документ: SEC(2010) 903
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове