Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА придружаващ Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно правото на информация в наказателните производства - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - {COM(2010) 392 окончателен}{SEC(2010) 907}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT accompanying the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the right to information in criminal proceedings - {COM(2010) 392 final}{SEC(2010) 907}
Дата на документа: 20/07/2010
№ на документ: SEC(2010) 908
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове