Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изпълнението на член 10 от Протокола на ООН за огнестрелните оръжия и за установяването на мерки за разрешаване на износа, за внос и за транзитен превоз на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - {COM (2010) 273}{SEC (2010) 663}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT and COUNCIL REGULATION implementing Article 10 of the United Nations’ Firearms Protocol and establishing export authorisation, import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition - Impact Assessment - {COM (2010) 273}{SEC (2010) 663}
Дата на документа: 31/05/2010
№ на документ: SEC(2010) 662
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове