Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко относно взаимни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и продукти на рибарството, относно замяната на Протоколи № 1, № 2 и № 3 и техните приложения и относно измененията в Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco concerning reciprocal liberalisation measures on agricultural products, processed agricultural products, fish and fishery products, the replacement of Protocols 1, 2 and 3 and their Annexes and amendments to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part
Дата на документа: 16/09/2010
№ на документ: COM(2010) 485
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
  • Предприятия и промишленост
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове