Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Придружаващ документ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно одобряването и надзора на пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки - Резюме на оценката на въздействието - Настоящото резюме на доклада за оценката на въздействието обвързва само службите на Комисията, взели участие в изготвянето му, и не определя по никакъв начин окончателния вид на което и да е решение, което следва да бъде прието от Комисията. - Водеща ГД: ГД „Предприятия и промишленост“ - Работна програма на Комисията за 2010 г. - Работна програма на Комисията: 2010/ENTR/02 - {COM(2010)542 окончателен} { SEC(2010) 1152}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles - Executive Summary of the Impact Assessment - This executive summary of the Impact Assessment report commits only the Commission departments involved in its preparation and does not prejudge the final form of any decision to be taken by the Commission. - Lead DG: DG Enterprise and Industry - Commission Work Programme 2010 - Commission’s Agenda Planning: 2010/ENTR/02 {COM(2010) 542 final}{SEC(2010) 1152}
Дата на документа: 04/10/2010
№ на документ: SEC(2010) 1151
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове