Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции - {SEC(2010) 1058}{SEC(2010) 1059}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories - {SEC(2010) 1058}{SEC(2010) 1059}
Дата на документа: 15/09/2010
№ на документ: COM(2010) 484
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове