Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение - {SEC(2010) 1055}{SEC(2010) 1056}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Short Selling and certain aspects of Credit Default Swaps - {SEC(2010) 1055}{SEC(2010) 1056}
Дата на документа: 15/09/2010
№ на документ: COM(2010) 482
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове