Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции - {COM(2010) 484 final}{SEC(2010) 1059}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories - {COM(2010) 484 final}{SEC(2010) 1059}
Дата на документа: 15/09/2010
№ на документ: SEC(2010) 1058
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове