Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Девето съобщение за прилагането на членове 4 и 5 от Директива 89/552/ЕИО, изменена с Директива 97/36/ЕО и Директива 2007/65/ЕО, за периода 2007—2008 година - (Насърчаване на европейски и независими аудиовизуални произведения) - COM(2010) 450 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Ninth Communication on the application of Articles 4 and 5 of Directive 89/552/EEC as amended by Directive 97/36/EC and Directive 2007/65/EC, for the period 2007-2008 - (Promotion of European and independent audiovisual works) - COM(2010) 450 final
Дата на документа: 23/09/2010
№ на документ: SEC(2010) 995
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове