Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Годишен доклад на Европейската комисия относно Инструмента за стабилност през 2009 г. - {COM(2010) 512 final }
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - 2009 Annual report from the European Commission on the Instrument for Stability - {COM(2010) 512 final }
Дата на документа: 28/09/2010
№ на документ: SEC(2010) 1114
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове