Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Първи доклад относно резултатите от реформата на POSEI от 2006 г. - {COM (2010) 501}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - First report on the impact of the POSEI reform of 2006 - {COM (2010) 501}
Дата на документа: 24/09/2010
№ на документ: SEC(2010) 1093
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове