Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА Стратегията за равенство между жените и мъжете 2010?2015 г., Прилагаща СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010?2015 г. - {COM(2010) 491}{SEC(2010) 1080}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Actions to implement the Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015 Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015 - {COM(2010) 491}{SEC(2010) 1080}
Дата на документа: 21/09/2010
№ на документ: SEC(2010) 1079
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове