Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Прилагане на член 325 от държавите членки през 2009 година, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Защита на финансовите интереси на Общностите – Борба с измамите – Годишен доклад за 2009 г. - {SEC(2010) 898}{COM(2010) 382}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation of the article 325 by the Member States in 2009 Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL – Protection of the financial interests-fight against fraud-Annual report 2009 - {SEC(2010) 898}{COM(2010) 382}
Дата на документа: 14/07/2010
№ на документ: SEC(2010) 897
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове