Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Статистическа оценка на нередностите - Собствени ресурси, Земеделие, Кохезионна политика, Предприсъединителни фондове и директни очаквания - 2009 година, Придружаваща документа към Доклада на Комисията относно защитата на финансовите интереси на Общностите и борбата с измамите за 2009 година - {SEC(2010) 897}{COM(2010) 382}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Statistical Evaluation of Irregularities - Own Resources, Agriculture, Cohesion Policy, Pre-Accession Funds and Direct Expenditure -Year 2009 Accompanying document to the Report from the Commission on the protection of the European Communities’ financial interests and the fight against fraud – 2009 - {SEC(2010) 897}{COM(2010) 382}
Дата на документа: 14/07/2010
№ на документ: SEC(2010) 898
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове